Konjunkturstatistikker

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 472/2008 av 29. mai 2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikker vedrørende det første basisår som anvendes for tidsrekker utarbeidet etter NACE rev. 2 og for tidsrekker før 2009 som skal innberettes i henhold til NACE rev. 2, detaljeringsnivået, formen, den første referanseperiode og referanseperioden

Commission Regulation (EC) No 472/2008 of 29 May 2008 implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the first base year to be applied for time series in NACE Revision 2 and, for time series prior to 2009 to be transmitted according to NACE Revision 2, the level of detail, the form, the first reference period, and the reference period

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Fianansdepartementets bakgrunnsnotat - oktober 2008

Sammendrag av innhold
Forordningen gjennomfører rådsforordning 1165/98 som har til formål å etablere en felles ramme for utarbeidingen av fellesskapsstatistikker for konjunktursvingninger, og er en naturlig følge av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse forordninger innenfor særlige statistikkområder, herunder konjunkturstatistikkområdet. I den nye forordningen fastsettes detaljeringsnivå, form, første referanseperiode og referanseperiode for innberetning i henhold til ny standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2.

Merknader
Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.05.2008
Anvendelsesdato i EU
19.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 20.2.2014, p. 362-365
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.11.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0472
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro