Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 656/2007 av 14. juni 2007 om endring av rådsforordning (EF) nr. 586/2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/1998 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper (MIGS)

Commission Regulation (EC) No 656/2007 of 14 June 2007 amending Regulation (EC) No 586/2001 on implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the definition of main industrial groupings (MIGS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat

Forordningen er en direkte oppfølging av europaparlaments- og rådsfordning (EF) nr. 1893/2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder, som sier at konjunkturstatistikk i henhold til rådsforordning 1165/1998 skal produseres i samsvar med den nye klassifiseringen NACE Revisjon 2 fra 1. januar 2009.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført ved forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Foordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel. Forordningen har ingen økonomiske og administrative konsekvenser utover det generelle arbeidet med å innføre NACE Revisjon 2 i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.06.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 363-366
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0656
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro