Konformitetssertifikat for typegodkjenning av kjøretøyer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 385/2009 av 7. mai 2009 om erstatning av vedlegg IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om etablering af en ramme for godkjenning av motorkjøretøyer og påhengskjøretøyer til disse samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøyer (rammedirektiv)

Commission Regulation (EC) No 385/2009 of 7 May 2009 replacing Annex IX to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012

EU innførte våren 2009 et nytt samsvarssertifikat (COC) for kjøretøy. En fabrikant som innehar en typegodkjenning for et kjøretøy er forpliktet til å levere et slikt sertifikat med hvert kjøretøy av samme type. COC er en offisiell erklæring om at kjøretøyet er i henhold til den typegodkjente utgaven. EØS-komiteen vedtok 10. februar 2012 å innlemme rettsakten i EØS-avtalen. En norsk endringsforskrift ble kunngjort 24. august 2012.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2013)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2007/46/EF er det fastsatt en harmonisert ramme med administrative bestemmelser og generelle krav til kjøretøy. Dette innebærer blant annet at fabrikant som innehar en typegodkjenning for et kjøretøy er forpliktet til å levere COC (samsvarssertifikat) med hvert kjøretøy av samme type. COC er en offisiell erklæring om at kjøretøyet er i henhold til den typegodkjente utgaven. I direktiv 2007/46/EF bilag IX finnes det en modell for COC. Det er viktig at COC er forståelig og inneholder relevante opplysninger som skal gjøre det enklere for godkjenningsmyndigheten. Nåværende COC har ikke vært endret siden 2001. Kommisjonen har på bakgrunn av det nye rammedirektivet 2007/46/EF funnet det nødvendig å ajourføre COC. Bilag IX i direktiv 2007/46/EF erstattes derfor med forordning (EF) nr. 385/2009. Ny COC betyr at kjøretøyfabrikantene må gjøre enkelte endringer i sine rutiner. Det gis derfor en overgangsperiode før innføringen av de nye kravene til COC.

Vurdering
Direktiv 2007/46/EF er per i dag ikke tatt inn i EØS-avtalens vedlegg, da Norge vil be om en tilpasningstekst til direktivet. Det er likevel tatt inn en henvisning i kapittel 6 i kjøretøyforskriften til at de kjøretøy som er EF-typegodkjent i samsvar med direktiv 2007/46/EF skal anses som godkjent i Norge, med forbehold om de punkter hvor Norge vil be om tilpasningstekst for å kunne beholde våre nasjonale krav. De materielle og administrative bestemmelser i forordning (EF) nr. 385/2009 som endrer et av bilagene til direktiv 2007/46/EF, vil på samme måte bli gjort til en del av kjøretøyforskriften, for å sikre at nye kjøretøy som er i henhold til kravene i forordningen kan godkjennes i Norge.

Forordningen er relevant etter EØS-avtalen og anses for å være akseptabel.

Status
Kommisjonen vedtok forordningen 7. mai 2009. Den trådte i kraft i EU 29. april 2009. Frem til 29. april 2010 skal fabrikanten levere COC som er i overenstemmelse med modellen i bilag IX til direktiv 70/156/EØF. Etter dette skal den nye forordningen gjelde.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 10. februar 2012, beslutning nr. 6/2012. Rettsakten ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.05.2009
Anvendelsesdato i EU
29.04.2009
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 131-183
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.09.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.10.2010
Anvendes fra i Norge
20.10.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0385
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro