Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 758/2013 av 7. august 2013 om korrigeringer i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballeringer av stoffer og stoffblandinger

Commission Regulation (EU) No 758/2013 of 7 August 2013 correcting Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (omtalt som CLP) ble vedtatt blant annet for å gjennomføre FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier – ”globally harmonised system”(GHS). Forordning (EF) nr. 1272/2008 opphevet og erstattet direktiv 67/548/EØF (om klassifisering og merking av stoffer) og direktiv 99/45/EF (om klassifisering og merking av stoffblandinger).

Ved gjennomgang og kontroll av CLP-regelverket ble det funnet enkelte feil i vedleggene til dette regelverket. Ved forordning (EU) nr. 758/2013 rettes disse feilene.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:
Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1272/2008 er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser:
Forordning (EF) nr. 1272/2008 er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 106/2012 av 15. juni 2012. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 758/2013 vil skje ved tilsvarende endringer i CLP-forskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med tilsvarende korrigeringer i den aktuelle forskriften.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles av spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer og nyheter i CLP-regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har også en egen svartjeneste for CLP (og REACH) på sine hjemmesider.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 7. august 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.08.2013
Anvendelsesdato i EU
13.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.06.2014
Anvendes fra i Norge
02.06.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0758
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro