Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/918 av 19. mai 2016 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

Commission Regulation (EU) 2016/918 of 19 May 2016 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.11.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.11.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Kommisjonsforordning (EU) 2016/918 (8.ATP) medfører en harmonisering med 5. revisjon av Globally Harmonized System for classification and labelling of chemicals (GHS) som ble vedtatt i 2012. Endringene omfatter blant annet innføring av en ny alternativ metode for klassifisering av oksiderende faste stoffer, forbedringer i ordlyden for kriteriene for klassifisering i fareklassene etsende for huden, irriterende for huden, alvorlig øyeskade og irriterende for øyne, og forandring i reglene for klassifisering av aerosoler basert på de fysikalsk-kjemiske egenskapene. Videre er det endringer i ordlyden i mange P-setninger ("sikkerhetssetninger"), i rekkefølgen på noen av P-setningene og i kriteriene for bruk av setningene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske konsekvensene av endringene som foreslås er vurdert til å være små.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Utkast til norsk gjennomføringsforskrift (D040178/04) ble lagt ut på Miljødirektoratets hjemmesider 19. januar 2016 med frist for kommentarer 1. mars 2016. Endringene vil styrke det eksisterende regelverket, og forventes å medføre økt beskyttelse for helse og miljø.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt (D040178(04) ble publisert i EU-register. Rettsakten ble vedtatt 19. mai 2016 og publisert i OJ 14. juni 2016. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet (Competent Authority) for CLP i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.05.2016
Anvendelsesdato i EU
01.02.2018
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 19.7.2018, p. 36-138
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2016
Anvendes fra i Norge
29.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0918
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro