Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 944/2013 av 2. oktober 2013 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Regulation (EU) No 944/2013 of 2 October 2013 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 02.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (omtalt som CLP) ble vedtatt blant annet for å gjennomføre FNs globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering og merking av kjemikalier. Forordning (EF) nr. 1272/2008 opphever og erstatter direktiv 67/548/EØF (om klassifisering og merking av stoffer) og direktiv 99/45/EF (om klassifisering og merking av stoffblandinger).

Gjennom forordning (EU) nr. 944/2013 oppdateres og endres vedlegg til forordning (EF) nr. 1272/2008;

For sikkerhetssetningen P210 har den 5. revisjonen av GHS medført endringer som bare delvis er ivaretatt av forordning (EU) nr.487/2013. Ved forordning (EU) nr. 944/2013 sikres en fullstendig gjennomføring.

Vedlegg VI, del 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder to lister over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer. Tabell 3.1 inneholder en liste over harmonisert klassifisering og merking av stoffer basert på kriterier i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Tabell 3.2 inneholder en liste over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer basert på kriterier i henhold til direktiv 67/548/EØF. Det er behov for å endre disse to listene for å inkludere oppdaterte klassifiseringer av stoffer som allerede omfattes av harmonisert klassifisering, og i tillegg inkluderes nye harmoniserte klassifiseringer i disse listene.

Videre endres harmonisert klassifisering og merking av visse stoffer etter uttalelser fra komiteen for risikovurderinger (RAC) i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. Videre er det vurdert til å være behov for lengre overgangsperioder for virksomheter for å kunne tilpasse merking og emballering til stoffer og stoffblandinger til de nye klassifiseringene.

For stoffet ”pitch, coal tar, high-temp.” har virksomheter behov for lengre frist for å kunne gjennomføre de nye harmoniserte klassifiseringer for stoffet.

For stoffet gallium arsenid er RAC i ferd med å utarbeide en ny uttalelse om fareklassen ”reproduksjonstoksisitet” slik at denne ikke føres opp i vedlegge VI før nevnte uttalelse er ferdigstilt.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1272/2008 er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1272/2008 er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning nr. 106/2012 av 15. juni 2012. Forordning (EF) nr. 1272/2008 er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Direktivene 67/548/EØF og 99/45/EF (som erstattes og oppheves av forordning (EF) nr. 1272/2008) ble i sin tid også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 944/2013 vil skje ved endring i CLP-forskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser av særlig betydning utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles av spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til høring av endringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Det er også en egen CLP-hjelp (og REACH-hjelp) på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 2. oktober 2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og videreutvikling av CLP-regelverket, herunder med faglig innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Ansvarlig myndighet (CA-myndighet) for CLP-regelverket i Norge er delt mellom Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.10.2013
Anvendelsesdato i EU
23.10.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.09.2014
Anvendes fra i Norge
01.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0944
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro