Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1677 av 31. august 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballeringer av stoffer og stoffblandinger for å løse problemer med å møte notifiseringskravene knyttet til informasjon om reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1677 of 31 August 2020 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures in order to improve the workability of information requirements related to emergency health response

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen foreslår endringer av CLP vedlegg VIII for å løse problemer med å møte notifiseringskravene i henhold til CLP artikkel 45 og vedlegg VIII for sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter.

Regelverket trer i kraft gradvis og den første fristen gjelder for stoffblandinger til forbrukere og til yrkesmessig bruk.

I Norge har Giftinformasjonen tilgang til produktregisteret, og inntil videre gjelder en registrering i produktregisteret også som en innmelding av informasjon i henhold til artikkel 45 i CLP.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved CLP-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i CLP legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og publisert i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.08.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2020
Anvendelsesdato i EU
14.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet