Klassifisering av byggevarer (inkl. trefiberbaserte plater) mht. branntekniske egenskaper

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/348/EF av 15. mai 2007 om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (trebaserte plater)

Commission Decision 2007/348/EC of 15 May 2007 amending Decision 2003/43/EC establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards wood-based panels

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Kommunal- og regionaldepartementets bakgrunnsnotat - januar 2008

Sammendrag av innhold
Vedtaket er fattet til gjennomføring av EØS-avtalens art. 23(a), særlig vedlegg II, rådsdirektiv 89/106/EØF om byggevarer, direktivets art. 20(2) og 13(3 og 4).
Vedtaket gjelder endring av tidligere kommisjonsvedtak (2003/43/EF) om brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger. For brannklassifisering av trefiberplater er det også tidligere foretatt endringer (jf. vedtak 2003/43/EF av 17.01.03).

Merknader
Denne bestemmelsen om brannteknisk klassifisering for nevnte varegruppe vil bli tatt inn i relevante norske standarder som utarbeides som tekniske spesifikasjoner til utdyping av teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

I Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, kap. V, gjennomføres en rekke angitte EU-direktiver og kommisjonsvedtak i norsk bygningslovgivning, bl.a. Byggevaredirektivet, rådsdirektiv 89/106/EØF og vedtak som gjelder gjennomføringen av dette direktivet, som det foreliggende vedtaket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaken er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.05.2007
Anvendelsesdato i EU
23.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 211-213
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0348
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro