Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann (2022)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1307 av 22. juli 2012 om opprettelse av en liste over stoffer som skal overvåkes på unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1307 of 22 July 2022 establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.8.2022)

Sammendrag av innhold
Observasjonslisten er en liste med stoffer som, basert på egenskaper eller bruk, kan utgjøre en risiko for europeisk vannmiljø, men hvor man ikke har tilstrekkelig overvåkningsdata om forekomst eller nivåer i miljøet til å gjøre en risikovurdering.

Artikkel 8b i direktiv 2008/105/EU etablerer en observasjonsliste (watch-list) som det i EU skal samles inn overvåkningsdata for. Hensikten er å understøtte risikovurdering av stoffer som potensielt utgjør en trussel for europeisk vannmiljø og dermed kan bli kandidater for revisjon av prioritetslisten under vanndirektivet, jf. artikkel 16. 2, direktiv 2000/60/EF (vanndirektivet).

Stoffene på observasjonslisten skal velges ut blant stoffer som det foreligger opplysninger som tyder på at de kan utgjøre en risiko på EU-nivå for eller via vannmiljøet, men der overvåkningsdataene er utilstrekkelige som grunnlag for en konklusjon angående den reelle risikoen. På observasjonslisten vil det vurderes å ta med meget giftige stoffer som benyttes i mange medlemsland og slippes ut i vannmiljøet, og som ikke eller sjeldent overvåkes.

Ved overvåkningen av stoffene på observasjonslisten bør det genereres data av høy kvalitet om stoffenes konsentrasjoner i vannmiljøet, og dataene skal kunne benyttes som grunnlag for å identifisere nye prioriterte stoffer, jfr. vanndirektivets artikkel 16.4.

Dette er den fjerde observasjonslisten. Tre stoffer har nå stått på listen siden 2018 og må i henhold til artikkel 8b(2) tas av listen, ettersom stoffer ikke skal stå på listen mer enn fire år. Dette er stoffene metaflumizone (CAS 139968-49-3), amoxicillin (CAS 26787-78-0), ciproflaxcin (CAS 85721-33-1).

Følgende stoffer som ble satt på listen i 2020 er det konkludert med at man ennå ikke har tilstrekkelig data for. Disse stoffene blir dermed videreført på denne observasjonslisten. Dette er legemidlene sulfamethoxazole (CAS 723-46-6) , trimethroprim (CAS 738-70-5) , venlaflaxin (CAS 93413-69-5) og den metabolit O-desmethylvenlaflaxine (CAS 93413-62-8) . I tillegg videreføres en gruppe på 10 azole-forvbindelser. Disse er clotrimazole (CAS 23593-75-1) , fluconazole (CAS 86386-73-4) , miconazole (CAS 22916-47-8) , imazalil (CAS 35554-44-0) , ipconazole (CAS 125225-28-7) , metconazole (CAS 125116-23-6) , penconazole (CAS 66246-88-6), prochloraz (CAS 67747-09-5) , tebuconazole( CAS 107534-96-3), tetraconazole (CAS 112281-77-3). I tillegg videreføres fungicidene famoxadone (CAS 131807-57-3) og dimoxystrobin (CAS 149961-52-4).

I denne revisjonen av listen blir følgende stoffer lagt til listen: plantevernmidlene azoxystrobin (CAS 131860-33-8) , diflufenican (CAS 83164-33-4), fipronil (CAS120068-37-3), antibiotikaene clindamycin (CAS 18323-44-9) og ofloxacin (CAS 82419-36-1) og legemidlet metformin (CAS 657-24-9) og metbolitten dens guanylurea (CAS 141-83-3). I tillegg legges en gruppe UV-stoffer til: butyl methoxydibenzoylmethane (CAS 70356-09-1), octocrylene (CAS 6197-30-4), benzophenone-3 (CAS 131-57-7).

Inkluderingen av legemidler på observasjonslisten er i tråd med EUs strategi på legemidler i miljøet og inkludering av antibiotika er i tråd med EUs handlingsplan mot antibiotikaresistens (European One Health Action Plan against Antimicrobial
Resistance (AMR))

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen er hjemlet i direktiv 2008/105/EU om miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer og visse andre stoffer. Norske myndigheter er forpliktet til å overvåke og rapportere stoffene på observasjonslisten i samsvar med direktiv 2008/105/EU art. 8b. Norge hadde ingen innvendinger mot direktivet da det ble vedtatt.

Dette vedtaket innebærer også at vedtaket om forrige observasjonsliste (Gjennomføringsbesluttning (EU)2020/1161) oppheves.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006), og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Omfanget av overvåkningen anses å være relativt begrensert, både i antall stoffer og i antall stasjoner slik at det er derfor ikke grunn til å tro at det overvåkning av de nye stoffene vil medføre ekstra kostnader. Staten er ansvarlig for overvåkningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten nødvendiggjør ikke endringer i norsk regelverk og antas å ha få økomiske og administrative kostnader. Rettsakten er derfor ikke forelagt spesialutvalget for klarering.

Status
Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
22.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.07.2022
Anvendelsesdato i EU
27.07.2022
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D1307
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro