Kjemisk tilstand under vanndirektivet: krav til analyse av prioriterte stoffer

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/90/EF av 31. juli 2009 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, av tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand

Commission Directive 2009/90/EC of 31 July 2009 laying down, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, technical specifications for chemical analysis and monitoring of water status

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet stiller krav til analyser utløst av overvåkingskravene i Rammedirektivet for vann (2000/60/EF). Laboratorier som brukes skal være akkreditert for de analyser som er aktuelle etter EN ISO /IEC-17025 standarden.

Krav til metodens yteevne (usikkerhet) vil for noen analyser innebære spesiell instrumentering.

Medlemslandene har en frist på to år til å implementere direktivet i vedkommende lands lovverk, dvs. 21. august 2011.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i rammedirektivet for vann (2000/60/EF), som er gjennomført med egen forskrift i norsk rett.

Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. 131 (2008-2009)).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært på høring.

Vurdering
Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett anses ikke for å være problematisk for Norge. Det vurderes at de fleste laboratorier allerede har akkreditert sine analyser.

De aller fleste rutinemessige analyser er enkle, men noen spesialanalyser kan medføre behov for ny instrumentering, fordi metoden krever en spesiell yteevne (dvs. lav usikkerhet). Det er imidlertid ikke uvanlig at slike analyser allerede i dag blir gjennomført ved de litt større laboratorier som allerde har slik instrumentering.

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og underliggende direktiver som drikkevannsdirektivet. Rettsakten anses for å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU 31. juli 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
31.07.2009
Gjennomføringsfrist i EU
21.08.2011
Anvendelsesdato i EU
21.08.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 344-346
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.03.2012
Anvendes fra i Norge
27.03.2012
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0090
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro