Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1149 av 3. august 2020 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til diisocyanater

Commission Regulation (EU) 2020/1149 of 3 August 2020 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards diisocyanates

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.8.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har innført en restriksjon for stoffgruppen diisocyanater på Reach vedlegg XVII i ny post 74. Diisocyanater er sensibiliserende, og har enten en harmonisert klassifisering som Resp. Sens. 1 og eventuelt også Skin Sens. 1, eller er klassifisert som dette av leverandørene. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser.

Restrsiksjonen inneholder en grense for diisocyanater i stoffblandinger på 0,1 % og detaljerte krav til opplæring av arbeidstakere som kan bli eksponert for diisocyanater. Arbeidsmiljøreglene skal fortsatt gjelde, og land som har spesielle krav til opplæring for arbeidstakere som kan bli eksponert for diisocyanater kan beholde disse forutsatt at de dekker kravene i den nye reguleringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach-forskriften) i 2008. Nye Reach-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i Reach-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Status
Restriksjonsforslaget ble vurdert av risikovurderingskomiteen i kjemikaliebyrået Echa (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac), se lenken over ("Annen dokumentasjon") for komiteenes opinioner. Deretter ble det behandlet i Kommisjonen og medlemslandene har stemt over forslaget i Reach-komiteen. Det ble fastsatt av EU-kommisjonen 3. august 2020 og publisert i Official Journal 4. august 2020, se lenke over. Norsk høring: 14. august-5. oktober 2020, se lenke over.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.08.2020
Anvendelsesdato i EU
24.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet