Kjemikalieregelverket REACH: forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/57 av 25. januar 2021 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til blyhagl i og rundt våtmarksområder

Commission Regulation (EU) 2021/57 of 25 January 2021 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead in gunshot in or around wetlands

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2020)

Sammendrag av innhold
Bly har mange alvorlige helseeffekter for mennesker og dyr. Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har på anmodning fra EU-kommisjonen utarbeidet et forslag til forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder, spesielt for å verne fuglelivet. Forslaget har blitt vurdert av Echas risikovurderingskomite (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac) i samsvar med reglene i Reach for restriksjoner. Opinionen fra Rac og Seac er oversendt Kommisjonen. Se lenken under "Annen dokumentasjon" for prosessen i Echa.

Kommisjonen foreslo i tråd med opinionene at det skal bli forbudt å bruke blyhagl i våtmarksområder og i en randsone utenfor våtmarksområdet på 100 meter. Våtmarksområder blir definert som i Ramsarkonvensjonen, men gjelder ikke bare våtmarksområder som er karakterisert som Ramsarområder. Kommisjonen viste dessuten til at noen land består av en stor andel våtmarksområder, og det for slike land kan være vanskelig å føre tilsyn med den nye reguleringen. Kommisjonen foreslo derfor at land hvor landterritoriet består av minst 20 % våtmarksområder i stedet kan vedta et forbud mot blyhagl, forutsatt at de informerer Kommisjonen om dette. Land som har strengere lovgivning kan beholde denne.

Kommisjonen har forøvrig bedt Echa vurdere et mulig forbud mot å bruke bly i alle typer ammunisjon og i fiskesøkker, se informasjon på Echas hjemmeside.

Reguleringen vil bli innført i kjemikalieregelverket Reach.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Gjeldende norsk regelverk må endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at bruk av blyhagl i våtmarksområder medfører en risiko for menneskers helse og for miljøet. Seac konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen blyhagl medfører i våtmarksområder på en proporsjonal måte.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordninger legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering
Flere har i prosessen påpekt at restriksjonen blir vanskelig å overholde for jegere og å føre tilsyn med fordi det kan være vanskelig å vite når en er i et våtmarksområde og når ikke. Dette er vi enige i, og det er behov for informasjonstiltak. Miljøhensynet og hensynet til menneskers helse er imidlertid viktigere enn de praktiske problemene. Derfor støtter norske miljømyndigheter EU-kommisjonens forslag om å forby skyting med blyhagl i og rundt våtmarksområder, selv om vi hadde foretrukket en bredere randsone. Dette hadde vært i samsvar med vurderingen fra risikovurderingskomiteen i det europeiske kjemikaliebyrået Echa (Rac). Som nevnt over jobber EU med et forslag til forbud mot all bruk av blyammunisjon og fiskesøkker av bly.

Status
Medlemslandene i EU stemte over forslaget 3.september 2020. Forslaget er sendt EUs Råd og Parlament for konsultasjon, deres frist 5. desember 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.01.2021
Anvendelsesdato i EU
15.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet