Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1272/2013 av 6. desember 2013 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenninge av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder polysykliske aromatiske hydrokarboner

Commission Regulation (EU) No 1272/2013 of 6 December 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards polycyclic aromatic hydrocarbons

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.01.2014)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 1272/2013 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Stoffgruppen PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) består av en rekke forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. PAH dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale.

PAH er allerede regulert i vedlegg XVII i REACH. Post 50 fastsetter begrensninger på forekomster av PAH i mykningsolje til fremstilling av dekk. REACH vedlegg XVII post 28 forbyr også å omsette visse PAHer som stoffer eller i stoffblandinger som er beregnet på levering til allmennheten.

Nyere undersøkelser, fremlagt av Tyskland for Kommisjonen, viste at produkter som inneholder PAH kan utgjøre en risiko for forbrukernes helse ved inntak, absorbering gjennom huden og i visse tilfeller ved innånding.

Gjennom forordning (EU) nr. 1272/2013 utvides derfor reguleringen av PAH til å omfatte alle typer vanlige forbrukerprodukter hvis de inneholder gummi- eller plastbestanddeler som kommer direkte enten langvarig eller gjentatte kortvarig berøring med hud eller munnhulen hos mennesker (grenseverdien er satt til 1 mg/kg). Grenseverdien for PAH i gummi eller plastdeler i leketøy og småbarnsartikler settes enda lavere (0,5 mg/kg) for å beskytte barn. Endringene er satt inn som nye nummer i post 50 i vedlegg XVII. De nye numrene fremkommer i vedlegget til forordning (EU) nr. 1272/2013 og skal gjelde fra 27. desember 2015.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1272/2013 vil skje ved endring i REACH-forskriftens vedlegg XVII.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1272/2013 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Gruppe 2: Forordning (EU) nr.1272/2013 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Informasjon om forordning (EU) nr. 1272/2013 er lagt ut.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt for de parter som berøres av REACH-regelverket, herunder myndigheter og aktuell norsk industri, å ha et tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk som resten av EU/EØS-området.

Status
Rettsakten ble vedtatt 6. desember 2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket.

Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2013
Anvendelsesdato i EU
27.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 207-209
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.11.2014
Anvendes fra i Norge
04.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1272
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro