Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for acrylamid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 366/2011 av 14. april 2011 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til vedlegg XVII (acrylamid)

Commission Regulation (EU) No 366/2011 of 14 April 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Acrylamide)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.7.2012)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 366/2011 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Kommisjonsforordning (EU) nr. 366/2011 innfører et nytt punkt i vedlegg XVII for stoffet akrylamid.

Akrylamid er klassifisert som kreftfremkallende i kategori 1B og som arvestoffskadelig i kategori 1B. Risikovurdering av stoffet ble vurdert i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering av og kontroll med risiko ved eksisterende stoffer. Resultatene av den europeiske risikovurderingen konkluderte med at det var behov for å redusere risikoen for vannmiljøet som følge av bruk av akrylamidbaserte injeksjons- og tetningsmidler ved bygg- og anleggsarbeid, samt risikoen for andre organismer som følge av indirekte eksponering via vann som forurenses som følge av samme bruk. Det finnes dessuten risiko for arbeidstakere og andre personer som eksponeres via miljøet med tanke på akrylamids kreftfremkallende og arvestoffskadelige egenskaper, og dets neurotoksisitet og reproduksjonstoksisitet som følge av eksponering som skyldes bruk av akrylamidbaserte injeksjons- og tetningsmidler i både liten og stor skala.

Kommisjonsrekommendasjon 2004/394/EF omhandler resultatene av risikovurdering og risikoreduksjonsstrategier for stoffene acetonitril, akrylamid, akrylonitril, akrylsyre, butadien, hydrogenfluorid, hydrogenperoxid, metakrylsyre, metylmetakrylat, toluen og triklorbenzen, som vedtatt innenfor rammen av forordning (EØF) nr. 793/93. Det anbefales at man på fellesskapsnivå overveider å begrense plassering på markedet og bruk av akrylamid i injeksjons- og tetningsmidler i både småskala- og storskalabruk i henhold til rådsdirektiv 76/769/EØF (omtalt som begrensningsdirektivet/opphevet og erstattet av REACH).

Grenseverdien på 0,1% akrylamid omfatter også andre kilder til ubundne akrylamider i injeksjerings- og tetningsprosesser, som for eksempel N-metyloakrylamid, slik det angis i Kommisjonsrekommendasjon 2004/394/EF. For å beskytte menneskers helse og miljøet er det derfor nødvendig å begrense plassering på markedet og bruk av akrylamid i injeksjons- og tetningsmidler og all bruk av disse. I samsvar med overgangsbestemmelsene i artikkel 137(1)a i REACH er det behov for å endre vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH.

I tabellen i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH innføres et nytt punkt 60 om akrylamid. Bestemmelsen sier at akrylamid ikke skal plasseres på markedet eller brukes som et stoff eller som en bestanddel i blandinger i en konsentrasjon på 0,1 vektprosent eller mer i injeksjons- og tetningsmidler etter 5. november 2012.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser:
REACH-forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Akrylamid er regulert i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 366/2011 vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha særlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser siden Norge alt regulerer stoffet akrylamid. Det ble ellers utarbeidet en omfattende konsekvensvurdering av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH i tilknytning til arbeidet med innlemmelse av REACH i EØS-avtalen og gjennomføring av rettsakten i norsk rett.

Gruppe: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EU) nr. 366/2011 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Det er positivt i beskyttelse av menneskers helse og miljøet at det innføres restriksjoner av akrylamid på fellesskapsnivå. Videre er det en fordel for aktuell norsk industri at det gjennomføres regler på fellesskapsnivå, noe som gir tilsvarende og like rammebetingelser for berørt norsk og europeisk industri.

Arbeidsmiljømyndighetene og miljøvernmyndighetene vurderte om det ville være behov for tilpasningstekst for å kunne videreføre de norske bestemmelsene om akrylamid frem til forordningens ikrafttredelsesdato 5. november 2012. Den norske reguleringen av akrylamid ble imidlertid i sin tid notifisert etter 98/34-prosedyren, og man fikk aksept for denne. Ut i fra dette ble det konkludert med at det ikke var behov for tilpasningstekst og den aktuelle bestemmelsen i produktforskriften videreføres inntil rettsakten trer i kraft.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 366/2011 ble vedtatt 14. april 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juli 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 125/2012.

Norge deltar aktivt i arbeidet med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av det viktige REACH-regelverket på kjemikalieområdet. Dette omfatter deltakelse i arbeidsgrupper under Kommisjonen og i komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået i Helsinki). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.04.2011
Anvendelsesdato i EU
05.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 176-177
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
13.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0366
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro