Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/171 av 6. februar 2020 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2020/171 of 6 February 2020 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.3.2021)

Sammendrag av innhold

Autorisasjonsordningen i Reach-forordningen (1907/2006) skal sørge for at risikoen knyttet til stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC-stoffer) er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen. Stoffene som er omfattet av krav om autorisasjon er listet i Reach vedlegg XIV. Reach vedlegg XIV oppdateres jevnlig. Se Miljødirektoratets nettsider for mer informasjon om autorisasjonsordningen og søknad om autorisasjon.

I denne forordningen ble de fleste stoffene på kjemikaliebyrået Echas sjuende og åttende anbefaling over stoffer til autorisasjonsordningen oppført på Reach vedlegg XIV. I tillegg ble søknadsfrist og utløpsdato for de fleste stoffene som allerede står på vedlegg XIV forlenget. De forlengede fristene skal bare gjelde søknader om å bruke stoffene til reservedeler og reparasjon av produkter som ikke blir produsert lenger etter utløpsdatoen. Det blir forutsatt at produktene ikke kan fungere uten at stoffet inngår i reservedelen eller ved reparasjonen. Forordningen har blitt korrigert.

På denne oppdateringen av stoffer til autorisasjonsordningen er det seks stoffer som kan gi fosterskader og fem stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og/eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB). Fire av stoffene står på den norske prioritetslista.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Når Kommisjonen treffer beslutningen om godkjenning, skal Efta-statene samtidig og innen 30 dager treffe tilsvarende beslutninger, jf artikkel 64, nr. 8 og EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV punkt 12zc bokstav g.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt at flere farlige stoffer blir omfattet av autorisasjonsordningen i Reach. Forslagene til sjuende og åttende anbefaling over stoffer til autorisasjonsordningen var til høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen

Vurdering

Autorisasjonsordningen i Reach er et verktøy for substitusjon. Stoffer som gir stor grunn til bekymring og er i omfattende bruk blir omfattet av autorisasjonsordningen. Det er derfor viktig at nye stoffer blir inkludert på Reach vedlegg XIV. Endringen av Reach vedlegg XIV vil føre til økt beskyttelse av mennesker og miljø.

Status

Rettsakten er vedtatt og publisert i Official Journal. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.02.2020
Anvendelsesdato i EU
27.02.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0171
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro