Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 143/2011 av 17. februar 2011 som endrer vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) No 143/2011 of 17 February 2011 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (‘REACH’)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2011)

Sammendrag av innhold
Gokjenningsordningen ("authorisation") i REACH-regelverket skal sørge for at risiko knyttet til svært helse- og miljøfarlige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Godkjenningsordningen skal bidra til at slike stoffer etter hvert erstattes av mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier når det er økonomisk og teknisk mulig. Godkjenningsordningen gjelder for stoffer alene eller i blandinger, eller stoff iblandet i produkter, og den gjelder uavhengig av i hvilke mengder stoffene skal omsettes eller brukes, det vil også si for mengder under registreringsgrensen på 1 tonn pr. år.

I artikkel 57 i REACH fremkommer kriteriene for stoffer som kan omfattes av godkjenningsordningen:

• stoffer som tilfredsstiller klassifiseringkriteriene som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige (CMR-stoffer) i kategori 1 og 2.
• stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT-stoffer) og/eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB-stoffer) og som oppfyller kriteriene gitt i vedlegg XIII i REACH.
• andre stoffer som har tilsvarende egenskaper, som eksempel hormonforstyrrende stoffer.

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 143/2011 føres de seks første stoffene opp på listen over stoffer som nå omfattes av godkjenningsordningen (vedlegg XIV i REACH).

De seks stoffene er:

- 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (musk xylene)
- 4,4'-diaminodifenylmetan (MDA)
- heksabromcyklododekan (HBCDD)
- bis(2-etylheksyl) ftalat (DEHP)
- benzyl butyl ftalat (BBP)
- dibutyl ftalat (DBP).

Disse stoffene representerer betenkelige helse- og miljøfarer ved at de er kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige og/eller er svært lite nedbrytbare og hoper seg opp i næringskjeden. Når stoffer står på godkjenningslisten, innebærer det at fremstillere, importører og etterfølgende brukere må søke om godkjenning for hvert bruksområde innen bestemte tidsfrister for fortsatt å kunne omsette og bruke stoffene. Søknader om godkjenning sendes til Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og gebyrer må betales når søknadene leveres. Søkerne må i søknaden påvise at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass, eller påvise at den sosioøkonomiske gevinsten er større enn risikoen. Komiteen for risikovurdering og den sosioøkonomiske komiteen i ECHA vurderer søknadene, og ECHA oversender deretter anbefaling til Kommisjonen. Kommisjonen fatter endelig vedtak mht til godkjenning. Forbudet vil gjelde om tre til fire år hvis ikke godkjenning til hvert bruksområde er innvilget av Kommisjonen.

Stoffer som kommer inn på vedlegg XIV kommer fra den såkalte kandidatlisten. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og/eller nasjonale REACH-myndigheter kan utarbeide forslag til stoffer som bør inkluderes på kandidatlisten. Forslagene til stoffer både for kandidatlisten og godkjenningslisten (vedlegg XIV) legges ut på hjemmesidene til ECHA for offentlig høring med en gitt høringsfrist. Medlemsstatkomiteen i ECHA vurdere kommentarene og om de forslåtte stoffene oppfyller kriteriene for kandidatlisten og godkjenningslisten. Er kriteriene tilfredsstilt, vedtar ECHA at stoffene inkluderes på kanidatlisten og deretter foreslår at stoffer skal prioriteres for godkjenningslisten. Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet er medlem i meldemsstatskomiteen.

Merk: det er publisert et korrigendum til forordning (EU) nr. 143/2011 i Official Journal L 49 den 24. februar 2011. Bakgrunnen for korrigendumet var at tidsfrister for søknader og utløpsdatoer var feil i forordningen, de skulle være en måned senere.

Merknader
Regelverket om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier - REACH - ble innlemmet i EØS-avtalen 14. mars 2008 og godkjent av Stortinget 29. mai 2008. Norsk gjennomføringsforskrift ble fastsatt med virkning fra 30. mai 2008. Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten.

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 143/2011 medfører behov for å endre det aktuelle norske regelverket. Når Kommisjonen treffer beslutningen om godkjenning, skal EFTA-statene samtidig og innen 30 dager treffe tilsvarende beslutninger, jf artikkel 64, nr. 8 og EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV punkt 12zc bokstav g.

Det er svært postivt at de første stoffene er kommet inn under godkjenningsordningen i REACH. Det er viktig å gjennomføre denne rettsakten slik at Norge har tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området, både i forhold til beskyttelse av helse og miljø og slik at norsk industri gis samme rammevilkår som resten av den europeiske industrien.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og oppfølging av REACH-regelverket, herunder komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell/berørt industri. Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet er ansvarlig myndighet for REACH i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble fastsatt 17. februar 2011 med et korrigendum som ble publisert 24. februar 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 21. oktober 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 116/2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.02.2011
Anvendelsesdato i EU
21.02.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 244-248
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.08.2012
Anvendes fra i Norge
23.08.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0143
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro