Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.10.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/878 om endring av vedlegg II til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier, heretter omtalt som «forordningen», innebærer endring som samsvarer med 7. endring i FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking. Forordningen ble vedtatt i EU 18. juni 2020. Utkast til EØS-komitebeslutning er av 10. august 2020.

Forordningens innhold og formål
Forordningen innfører nye informasjonskrav til sikkerhetsdatablad, herunder informasjon om nanomaterialer til stede i kjemikalier, informasjon om hormonforstyrrende stoffer, og det nye kravet om bruk av UFI-kode (Unique Formula identifier) som identifiserer blandinger. Videre er kravene bedre spesifisert og utdypet, og endringene vil også føre til bedre forståelse om hva som er nødvendig av informasjon i sikkerhetsdatablad.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen endrer vedlegg II til forordning (EF) 1907/2006 for å oppnå formålet nevnt ovenfor.

Endringen medfører behov for oppdatering av forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 nr. 516, for å inkludere henvisning til forordning 2020/878.

Berørte bransjer
Alle virksomheter som importerer, fremstiller, distribuerer eller bruker kjemikalier blir berørt av endringen. Leverandører av kjemikalier, som også er leverandører av sikkerhetsdatablad, vil være nødt til å oppdatere sikkerhetsdatablad for kjemikaliene de leverer, mens brukere vil bli nødt til å oppdatere sine stoffkartotek med de nye sikkerhetsdatabladene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrative konsekvenser for Norge
Med endringene i forordningen vil nåværende beskyttelsesnivå for arbeidstakerne forbedres. Sikkerhetsdatablad med høyere kvalitetsinformasjon kan forventes da kravene vil bli mer forståelige.

Økonomiske konsekvenser
Forordningen vil ikke gi økonomiske konsekvenser av betydning. Det er 2-års overgangsperiode for sikkerhetsdatablad til kjemikalier som allerede er i markedet, og gjennomføring av endringene vil ikke være mer enn det som er forventet når det gjelder ajourføring av SDS påkrevd i REACH forordningen. Nye sikkerhetsdatablad som utarbeides fra og med 1. januar 2021 skal følge kravene i den nye forordningen, og dette vil ikke innebære mer arbeid enn det som kreves ved utarbeidelse av datablad i henhold til gjeldende regelverk i dag.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen

Vurdering
Forordningen anses relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og publisert i Official Journal.

EØS-komiteen har utarbeidet utkast til beslutning 10. august 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.01.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2021
Anvendes fra i Norge
21.06.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0878
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro