Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om pentabromderivat av difenyleter og PFOS

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 207/2011 av 2. marss 2011 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder vedlegg XVII (pentabromderivat av difenyleter og PFOS)

Commission Regulation (EU) No 207/2011 of 2 March 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Diphenylether, pentabromo derivative and PFOS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2011)

Sammendrag av innhold
Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH inneholder blant annet bestemmelser om restriksjoner av PFOS og pentabromdifenlyeter. Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten.

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) har bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling som omfattes av krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har også bestemmelser om bl.a. overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand. Forordning (EF) nr. 850/2004 er hjemlet i EF-traktatens artikkel 175 (1).

På det fjerde møtet i partskonferanses under konvensjonen i mai 2009 (COP4) ble det besluttet å inkludere ni nye stoffer i vedleggene til konvensjonen, blant andre PFOS og pentabromdifenlyeter. Beslutningene vedtatt på COP4 nødvendiggjør endringer/oppdateringer i vedleggene I og III til forordning (EF) nr. 850/2004. COP4 besluttet å inkludere åtte stoffer i vedlegg A (forbud) til konvensjonen. Det niende stoffet - PFOS - er fortsatt i utstrakt bruk over hele verden og COP4 besluttet å inkludere PFOS i vedlegg B (restriksjoner) med en del unntak.

Bestemmelsene om PFOS og pentabromdifenyleter overføres til POPs-forordningen gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 757/2010. Gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 207/2011 oppheves derfor restriksjonene av disse to stoffene i vedlegg XVII til REACH-forordningen.

Merknader
Forordning (EF) nr. 850/2004 om POPs - med senere endringer - er gjennomført i kapittel 4 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Regelverket om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier - REACH - ble innlemmet i EØS-avtalen 14. mars 2008 og godkjent av Stortinget 29. mai 2008. Norsk gjennomføringsforskrift ble fastsatt med virkning fra 30. mai 2008. En gjennomføring av forordning (EU) nr. 207/2011 vil skje ved tilsvarende overflytting av bestemmelser i aktuelle forskrifter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 207/2011 ble vedtatt 2. mars 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 21. oktober 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 116/2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.03.2011
Anvendelsesdato i EU
06.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 249-250
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.11.2013
Anvendes fra i Norge
27.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0207
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro