Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om informasjonskrav til produsenter og importører

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg VII til XI til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH)

(Draft) Commission Regulation amending Annexes VII to XI to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.3.2021)

Sammendrag av innhold
Reach-forordningen vedlegg VI-XI inneholder bestemmelser om hvilke informasjonskrav framstillere og importører av kjemiske stoffer skal oppfylle i registreringene. I forbindelse med en gjennomgang av Reach i 2018 kom det fram at mange av registreringene er mangelfulle og at vedleggene i Reach gir rom for tolkning fordi de ikke er tydelige nok. Echa har pekt ut en rekke mulige tiltak til forbedringer av vedleggene VII-XI, og har i samarbeid med Kommisjonen delt dem inn i to bolker, Action 1 og Action 2. Action 1 gjelder endringer hovedsakelig av redaksjonell art. Denne forordningen gjelder Action 1-endringene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Status
Forordningen har vært til avstemning blant medlemslandene og er nå i EUs Råd og Parlament for vurdering.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet