Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/57 av 25. januar 2021 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til blyhagl i og rundt våtmarksområder

Commission Regulation (EU) 2021/57 of 25 January 2021 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead in gunshot in or around wetlands

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.4.2021)

Sammendrag av innhold

Bly har mange alvorlige helseeffekter for mennesker og dyr. Spesielt er vannfugler og andre fugler som lever i våtmark utsatt. EU anslår at utslippet av bly i våtmarksområder er ca. 4000 tonn/år og at 1 million vannfulger dør av blyforgiftning hvert år. 

EU har derfor fastsatt et forbud i kjemikalieregelverket Reach mot å skyte med blyhagl i og ved våtmark. I tillegg er det forbudt å bære blyhagl i forbindelse med skyting i våtmark eller til og fra skyting i våtmark. Etter forordningen vil en person som bærer med seg blyhagl i våtmark og ved våtmark, selv måtte dokumentere at vedkommende ikke skal skyte med blyhagl i våtmark.

Den nye reguleringen av blyhagl er innført blant annet for å verne vannfugler i tråd med AEWA-traktaten (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds), men også andre fugler som lever i våtmark og arter (inkludert mennesker) som livnærer seg på slike fugler. Definisjonen av våtmark i Ramsar-konvensjonen (Våtmarkskonvensjonen) er brukt i restriksjonen. Dette innebærer at våtmark regnes som et område med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med stillestående eller strømmende ferskvann, saltvann eller brakkvann – inkludert områder med marint vann med en dybde som ikke overstiger seks meter ved lavvann. 

Det nye forbudet gjelder all slags skyting med hagle. I EU gjelder forbudet fra 15. februar 2023.

Medlemsland som har strengere regulering nasjonalt enn forbudet mot bruk av blyhagl i og ved våtmark kan beholde disse. Forordningen gir land som består av 20 % våtmark eller mer, som alternativ til forbudet mot bruk av blyhagl i våtmark, anledning til å velge å innføre et generelt forbud mot både å bringe i omsetning og skyte med blyhagl på hele territoriet. Bakgrunnen for dette alternativet er at med en stor andel våtmark, og eventuelt andre spesielle geografiske forhold, blir restriksjonen i praksis et totalforbud. Kommisjonen mener derfor at det blir enklere for både jegere og tilsynsmyndigheter å forholde seg til et totalforbud. Dersom medlemsland velger å innføre et av disse alternativene, må de nasjonale myndighetene melde fra til Kommisjonen.

Forslaget til forbud ble utarbeidet av kjemikaliebyrået Echa etter anmodning av EU-kommisjonen.

Echa har, også etter anmodning fra Kommisjonen, utarbeidet er forslag mot å bruke bly i alle typer ammunisjon og i fiskesøkker. Dette har Echa nettopp sendt på høring, se informasjon på Echas hjemmeside.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bruk av blyhagl i forbindelse med jakt på det norske fastlandet er i dag regulert i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 17 gjennom et forbud mot bruk av blyhagl, med unntak ved jakt på en rekke spesifiserte fugle- og dyrearter som hovedsakelig ikke lever i våtmark. Bruk av blyhagl på skytebaner er regulert i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-2. 

Hovedrettsakten som blir endret, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 17 vil bli endret og erstattet av en henvisning til REACH-forskriften og lenke til den norske oversettelsen av forordningen.

Når det gjelder skyting på skytebane vil produktforskriften § 2-2 bli beholdt fordi denne gjelder skytebaner uansett om de ligger i våtmark eller ikke.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. 

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at bruk av blyhagl i våtmarksområder medfører en risiko for menneskers helse og for miljøet. Seac konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen blyhagl medfører i våtmarksområder på en proporsjonal måte. 

Forslaget om å gjennomføre forordningen i Norge innebærer en harmonisering med EUs kjemikalieregelverk og ingen nye særnorske krav. Negative konsekvenser ved gjennomføring i Norge er vurdert å være begrensede. Samtidig er de samlede konsekvensene for miljøet positive.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordninger legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering

Flere har i prosessen påpekt at restriksjonen blir vanskelig å overholde for jegere og å føre tilsyn med fordi det kan være vanskelig å vite når en er i våtmark og når ikke. Vi er enige i at det er behov for informasjonstiltak. Miljøhensynet og hensynet til menneskers helse er imidlertid viktigere enn de praktiske problemene. Det vil utarbeidet en veiledning til restriksjonen.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.01.2021
Anvendelsesdato i EU
15.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.11.2021
Anvendes fra i Norge
05.11.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0057
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro