Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for kadmium

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 835/2012 av 18. september 2012 som endrer vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) hva gjelder kadmium

Commission Regulation (EU) No 835/2012 of 18 September 2012 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Cadmium)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2013)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 835/2012 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 ble det innført utvidede/ strengere bestemmelser knyttet til restriksjoner av kadmium. Etter vedtakelse av forordning (EU) nr. 494/2011 ble Kommisjonen informert om at kadmiumpigmenter benyttes i visse typer plastmaterialer hvor det foreløpig ikke synes å være egnede alternativer, og som for første gang ble omfattet av restriksjoner gjennom forordning (EU) nr. 494/2011. Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 835/2012 ber Kommisjonen det europeiske kjemikaliebyrået ECHA i henhold til artikkel 69 (som omhandler prosedyrer for utarbeidelse av forslag knyttet til restriksjoner) i REACH-forordningen om å utarbeide dossier (dokument) for de omtale kadmiumpigmentene og de tilsvarende spesifikke bruksområdene. Så lenge restriksjonsprosedyren ikke er avsluttet bør begrensningen av anvendelse av kadmium kun gjelde for de typer plastmaterialer som var omfattet av punkt 23 i vedlegg XVII før vedtak av forordning (EU) nr. 494/2011.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 835/2012 vil skje ved endring i REACH-forskriftens vedlegg XVII.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten er vurdert til å ikke ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no - sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er viktig for berørte parter, herunder myndigheter og aktuell norsk industri å ha et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS.

Status
Rettsakten ble vedtatt 18. september 2012 og den ble innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 71/2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 av 20. mai 2011 innførte utvidede/strengere restriksjoner av kadmium i vedlegg XVII i REACH-forordningen. Forordning (EU) nr. 494/2011 er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel (oktober 2011). Siden det alt pågikk behandling av justeringer/endringer i forordning (EU) nr. 494/2011 vurderte European External Action Service (EEAS) at det ville være mest hensiktmessig å behandle og innlemme forordning (EU) nr. 494/2011 i EØS-avtalen samtidig med den kommende endringsrettsakten, dvs forordning (EU) nr. 835/2012. På forespørsel fra EFTA om dette var en akseptabel fremgangsmåten meddelte Norge at det var hensiktsmessig og akseptabelt. Det vil også være mest rasjonelt å gjennomføre disse to rettsaktene samtidig i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.09.2012
Anvendelsesdato i EU
10.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 402-404
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.08.2013
Anvendes fra i Norge
21.08.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0835
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro