Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for dicyclohexyl-ftalat (DCHP) som stoff av stor grunn til bekymring

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EU) 2018/636 av 17. april 2018 om å identifisere dicyclohexyl-ftalat (DCHP) som et stoff av stor grunn til bekymring i henhold til artikkel 57, stk. f, til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006

Commission Implementing Decision EU) 2018/636 of 17 April 2018 on the identification of dicyclohexyl phthalate (DCHP) as a substance of very high concern according to Article 57(c) and (f) of Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med artikel 59, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1907/2006, forelagde Sverige den 17. februar 2016 Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt "agenturet") et dossier i overensstemmelse med bilag XV til nævnte forordning (i det følgende benævnt "bilag XV-dossier") til identifikation af dicyclohexylphthalat (DCHP) (EC-nr. 201-545-9, CAS-nr. 84-61-7) som et særligt problematisk stof i henhold til nævnte forordnings artikel 57, litra c) og f), på grund af dets klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 og dets hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke der foreligger videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger for menneskers sundhed eller miljøet, der er problematiske i samme grad som virkningerne af de andre stoffer, der er anført i artikel 57, litra a)-e).

(2) Medlemsstatsudvalget vedtog den 9. juni 2016 sin udtalelse om bilag XV-dossieret. Inden Medlemsstatsudvalget vedtog sin udtalelse, trak Sverige sit forslag om at identificere DCHP i henhold til artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006 på grund af dets hormonforstyrrende egenskaber, for hvilket der foreligger videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger for miljøet, tilbage for at udbygge begrundelserne i dossieret.

(3) Medlemsstatsudvalget nåede enstemmigt til enighed om identifikation af DCHP som et særligt problematisk stof, da det opfylder kriterierne i artikel 57, litra c), i forordning (EF) nr. 1907/2006.

(4) Medlemsstatsudvalget anerkendte enstemmigt, at der for DCHP foreligger videnskabelig dokumentation om hormonforstyrrende aktivitet og om sammenhængen mellem denne aktivitet og skadelige virkninger for menneskers sundhed, samt at stoffet kan betragtes som hormonforstyrrende for menneskers sundhed, da det falder ind under WHO/IPCS-definitionen af et hormonforstyrrende stof.

(5) Medlemsstatsudvalget nåede imidlertid ikke enstemmigt til enighed om identifikation af DCHP i henhold til artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006 som problematisk i samme grad som de andre stoffer, der er anført i nævnte artikels litra a)-c), på grund af hormonforstyrrende egenskaber vedrørende menneskers sundhed. Ifølge fem medlemmer af Medlemsstatsudvalget var de i bilag XV-dossieret anførte virkninger for menneskers sundhed de samme virkninger, forårsaget af samme virkemåde, som dem, der allerede blev taget hensyn til i dossieret til identifikation af stoffet som et særligt problematisk stof i henhold til artikel 57, litra c), på grund af skadelige virkninger på udviklingen.

(6) Den 22. juni 2016 videresendte agenturet i henhold til artikel 59, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006 Medlemsstatsudvalgets udtalelse til Kommissionen med henblik på en afgørelse om identifikation af DCHP på baggrund af artikel 57, litra f).

(7) Kommissionen bemærker Medlemsstatsudvalgets enstemmige enighed om, at DCHP har hormonforstyrrende egenskaber, og at de skadelige virkninger, der skyldes denne virkemåde, er de samme virkninger, som førte til dets klassificering som reproduktionstoksisk og til forslaget om identifikation som et særligt problematisk stof i henhold til artikel 57, litra c), i forordning (EF) nr. 1907/2006. Kommissionen bemærker desuden, at et flertal af medlemmerne af Medlemsstatsudvalget mener, at virkningerne er problematiske i samme grad som virkningerne af de stoffer, der er omhandlet i artikel 57, litra a)-e).

(8) Kommissionen bemærker, at artikel 57 ikke er til hinder for, at et stof identificeres som særligt problematisk flere gange baseret på mere end én iboende egenskab, der har den samme virkning for menneskers sundhed, og på samme videnskabelige dokumentation. Denne fremgangsmåde er også blevet fulgt med hensyn til identifikation af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), dibutylphthalat (DBP), benzylbutylphthalat (BBP) og diisobutylphthalat (DIBP) i overensstemmelse med artikel 57, litra f), i REACH .

(9) DCHP bør derfor identificeres i henhold til artikel 57, litra c), som et særligt problematisk stof, der opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 og i henhold til artikel 57, litra f), på grund af dets hormonforstyrrende egenskaber med alvorlige virkninger for menneskers sundhed.

(10) Denne afgørelse berører ikke udfaldet af de igangværende aktiviteter forbundet med fastlæggelsen af kriterier for identifikation af hormonforstyrrende stoffer i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler .

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet