Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/999 av 13. juni 2017 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2017/999 of 13 June 2017 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2017/999 endrer vedlegg XIV (krav om godkjenning) i REACH-forordningen. Krav om godkjenning (authorisation) i REACH-regelverket skal sørge for at risiko knyttet til svært helse- og miljøfarlige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Ordningen skal bidra til at slike stoffer etter hvert erstattes av mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier når det er økonomisk og teknisk mulig. Krav om godkjenning gjelder omsetning og bruk av stoffer alene og stoffer i blandinger, herunder bruk av stoffer i produksjon av produkter, og gjelder uavhengig av i hvilke mengder stoffene skal omsettes eller brukes. Krav om godkjenning gjelder dermed også for mengder under registreringsgrensen på 1 tonn pr. år.

Ved kommisjonsforordning (EU) 2017/999 føres 12 nye stoffer/stoffgrupper opp på listen over stoffer som omfattes av krav om godkjenning (vedlegg XIV) i REACH-forordningen. De aktuelle stoffene er reproduksjonsskadelige (8), kreftfremkallende (2) og hormonforstyrrende stoffer (2). Det blir dessuten innført utsatt søknadsfrist og utløpsdato for stoffer som allerede er på vedlegg XIV. Fristutsettelsen gjelder bare bruk av stoffene til produksjon av reservedeler eller reparasjon av produkter som ble produsert med disse stoffene før den opprinnelige utløpsdatoen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i REACH-forskriften.

Når Kommisjonen siden treffer beslutning om godkjenning skal EFTA-statene samtidig og innen 30 dager treffe tilsvarende beslutning, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV punkt 12zc bokstav g. I Norge er myndigheten til å treffe slike vedtak lagt til Miljødirektoratet, jf. REACH-forskriften § 4 første ledd.

Hittil har Miljødirektoratets godkjenningsvedtak blitt publisert i et vedlegg til REACH-forskriften, jf. forskriften § 2a. Det er forventet at antall godkjenningsvedtak vil bli høyt. Etter gjennomgang og grundig vurdering av regelverk og praksis har man derfor kommet frem til at det vil være uhensiktsmessig å bruke ressurser på å endre REACH-forskriften hver gang Miljødirektoratet må treffe et godkjenningsvedtak. Publisering av Miljødirektoratets godkjenningsvedtak i REACH-forskriften gjør også forskriften unødvendig lang, og dermed mindre tilgjengelig. Miljødirektoratet vil på denne bakgrunn vedta en endringsforskrift hvor REACH-forskriften § 2a og vedlegget til forskriften oppheves (begge deler er fastsatt av Miljødirektoratet). Fremover vil Miljødirektoratet publisere godkjenningsvedtak fortløpende på sin hjemmeside. De vil også benytte sine nettsider til å informere om EU-kommisjonens beslutninger om godkjenning og det faktum at Miljødirektoratet er forpliktet til å treffe tilsvarende godkjenningsvedtak innen 30 dager etter Kommisjonens beslutning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel av spesialutvalget for handelsforenkling/kjemikalier. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i REACH-forskriften legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene som arbeider med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. Norge deltar blant annet i komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og i møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill, initierer og utarbeider reguleringsforslag for å få utvalgte stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt (D047219/03) ble publisert i EU-register 11. januar 2017. Rettsakten ble vedtatt 13. juni 2017 og publisert i Official Journal 14. juni 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017 (beslutning nr 170/2017) og gjennomført i Norge 29. september 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2017
Anvendelsesdato i EU
04.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 154-160
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.09.2017
Anvendes fra i Norge
29.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0999
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro