Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg VI til X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

(In preparation) Commission Regulation amending Annexes VI to X to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.7.2021)

Sammendrag av innhold

Reach forordningens vedlegg VI-X inneholder informasjonskravsom framstiller og importør av kjemiske stoffer skal oppfylle i registreringsdossierene. I forbindelse med Reach Review er det vist til at mange registreringsdossierer er mangelfulle og at vedleggene i Reach gir rom for tolkning. Kjemikaliebyrået Echa har foreslått en rekke forbedringer av vedleggene VII-XI, og har i samarbeid med Kommisjonen delt tiltakene inn i Action 1 og Action 2. Denne forordningen inneholder forslagene til endringer i Action 2. Kommisjonen har fastsatt endringene i Action 1 (forordning (EU) 2021/979, EØS-notat utarbeidet). 
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. EU-kommisjonen har forslaget på internasjonal høring 21. juni til 19. juli 2021. Norske aktører har anledning til å kommentere i den forbindelsen, se også informasjon på Miljødirektoratets nettside.

Status

Medlemslandene diskuterer forslaget i Reach-komiteen, hvor Norge også deltar. Forslaget er på internasjonal høring, se over.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
21.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet