Kjemikalieforordningen REACH: ajourføring av liste over CMR-stoffer

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer)

(In preparation) Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), as regards carcinogenic, mutagenic or reproductive toxicant (CMR) substances

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 5.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 2.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 5.5.2021)

Kemikalieforordningen (REACH): ajourført liste over stoffer, der er underlagt begrænsninger

Formålet med denne ajourføring er at beskytte forbrugerne ved at optage stoffer, der for nylig er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) på EU’s liste over stoffer, der er underlagt begrænsninger (bilag XVII til kemikalieforordningen).

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 05 maj 2021 - 02 juni 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til forordning - Ares(2021)2993344

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet