Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol og TDFA-er

Commission Regulation (EU) 2019/957 of 11 June 2019 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) silanetriol and TDFAs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

Sammendrag av innhold
Danmark foreslo at det blir innført begrensninger i en ny post i REACH vedlegg XVII for (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og enhver av dets mono-, di- eller tri-O-(alkyl) derivativer (forkortet TDFAer). Forslaget ble vurdert av ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og sosio-økonomiske konsekvenser (SEAC), og ECHAs anbefaling ble sendt til EU-kommisjonen i desember 2017. Forslaget var at det for sprayprodukter til den generelle befolkningen blir innført en grenseverdi på 2 ppb av disse stoffene (alene eller i kombinasjon) hvis sprayproduktene inneholder organiske løsemidler. Det ble også foreslått spesiell advarselsmerking og opplysninger i sikkerhetsdatabladet på sprayprodukter til profesjonell bruk. Bakgrunnen for forslagene var at innånding av en kombinasjon av (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol/TDFAer og organiske løsemidler kan forårsake akutt skade på lungene. Forslaget ble vurdert av RAC og SEAC før ECHA oversendte det til EU-kommisjonen. Kommisjonen vedtok reguleringen 11. juni 2019. Den begynner å gjelde 2. januar 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) 2019/957 ble gjort ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordning (EU) 2019/957 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Den vil føre til beskyttelse spesielt av forbrukere mot å bli utsatt for de stoffene som blir regulert.

Status
Reguleringen ble vedtatt i EU 11. juni 2019. Reguleringen har vært på høring i Norge. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.06.2019
Anvendelsesdato i EU
02.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.12.2019
Anvendes fra i Norge
07.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0957
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro