Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/227 av 9. februar 2017 om endring i vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår bis(pentabromophenyl)ether

Commission Regulation (EU) 2017/227 of 9 February 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards bis(pentabromophenyl)ether

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.5.2017

Foto: Pixabay

Etter et norsk innspill har EU vedtatt å forby salg og bruk av produkter som inneholder den bromerte flamme­hemmeren deka-BDE. Stoffet gir grunn til bekymring på grunn av evnen til å hope seg opp i miljøet. Det kan forårsake uforutsigbare langtidseffekter som er vanskelig å reversere. Eksponering for deka-BDE kan blant annet resultere i nevrotoksisitet i pattedyr inkludert mennesker. Norge startet i 2013 en prosess gjennom Stockholmkonvensjonen for å få et globalt forbud mot stoffet. På denne bakgrunn ba Kommisjonen det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om å vurdere et forbud mot deka-BDE under REACH-direktivet. ECHA har i denne prosessen hatt tett samarbeid med Miljødirektoratet. Basert på kjemikaliebyråets anbefalinger la Kommisjonen ifjor fram forslag om forbud. Etter konsultasjon med medlemsstatenes og EØS/EFTA-landenes eksperter og etterfølgende klarering med Rådet og Europaparlamentet, ble forbudet vedtatt i februar 2017.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2017)

Sammendrag av innhold
Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Den bromerte flammehemmeren deka-BDE er ført opp på kandidatlisten under REACH og er identifisert som persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) og veldig persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB). PBT/vPvB-stoffer gir grunn til bekymring ut i fra deres evne til å hope seg opp i miljøet og forårsake uforutsigbare langtidseffekter som er vanskelig å reversere, selv når utslippene av stoffene opphører. I tillegg er det vist at eksponering for deka-BDE (og dets nedbrytningsprodukter) kan resultere i nevrotoksisitet i pattedyr inkludert mennesker. Overvåkningsdata viser utstrakt forekomst av deka-BDE både i miljøet, dyrelivet og i mennesker uten tegn til noen nedadgående trend. Kommisjonen innfører forbud mot deka-BDE gjennom ny post 67 i vedlegg XVII i REACH. Det blir forbud mot å produsere, importere, omsette og bruke stoff og stoffblandinger som inneholder mer enn 0,1 prosent deka-BDE, med noen få tidsbegrensede unntak. Forbudet trer i kraft i 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i REACH-forskriften.

På grunn av svært betenkelige miljøegenskaper har deka-BDE siden 2008 vært regulert i Norge gjennom produktforskriften (§ 2-7). Deka-BDE er videre regulert gjennom RoHS-direktivet (omfatter elektriske og elektroniske produkter) som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i produktforskriften (kapittel 2a).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) fikk i juni 2013 oppdrag av Kommisjonen om å utarbeide restriksjonsforslag for deka-BDE under REACH. ECHA har samarbeidet med Norge ved Miljødirektoratet gjennom hele den omfattende prosessen med å utarbeide restriksjonsforslaget for deka-BDE. Bakgrunnen for Kommisjonens oppdrag til ECHA var at Norge i mai 2013 nominerte deka-BDE til Stockholmkonvensjonen for å få stoffet identifisert som en persistent organisk miljøgift (POP). Prosessen med den globale reguleringen av deka-BDE under Stockholmkonvensjonen har pågått parallelt med arbeidet med å forby deka-BDE under REACH.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt (dokumentnr. D045427/04) ble publisert i EU-register 28. september 2016. Rettsakten ble vedtatt 9. februar 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2017
Anvendelsesdato i EU
02.03.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2017
Anvendes fra i Norge
06.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0227
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro