Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1494 av 4. september 2015 om endring i vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder benzen

Commission Regulation (EU) 2015/1494 of 4 September 2015 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards benzene

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.11.2015

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsforordning (EU) x2015/1494 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

I post 5, stk. 3 i vedlegg XVII forbys det å bringe i omsetning eller bruke benzen som et stoff eller som en bestanddel i andre stoffer eller blandinger i konsentrasjoner på 0,1 vektprosent eller mer. På grunn av spesielle geologiske forhold inneholder naturgass fra visse reservoarer mer enn 0,1 vektprosent benzen, men mindre enn 0,1 volumprosent. De teknikker som kan benyttes for å redusere innholdet av benzen til mindre enn 0,1vektprosent benzen vil innebære kapitalutgifter på nesten 1 mrd EUR og driftsutgifter på ca 60 mill EUR om året. Det fremgikk av en risikovurdering at naturgass, som bringes i omsetning til forbrukere og har en grenseverdi for benzen på over 0,1 vektprosent, men under 0,1 volumprosent, ikke utgjør en uakseptabel helserisiko. Gjennom forordning (EU) 2015/1494 endres forordning (EF) nr. 1907/2006 for å gjøre det mulig å bringe i omsetning og bruke naturgass med en konsentrasjon av benzen under 0,1 volumprosent.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av ny forordning vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 4. september 2015. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.09.2015
Anvendelsesdato i EU
25.09.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2015
Anvendes fra i Norge
01.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1494
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro