Kasserte kjøretøyer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2096 av 15. november 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer

Commission Directive (EU) 2017/2096 of 15 November 2017 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2018)

Sammendrag av innhold
Det innføres mindre endringer i vedlegg II til direktiv 2000/53/EF vedrørende kasserte kjøretøy. Etter direktivets artikkel 4(2)(a) er det forbudt å bruke bly, kvikksølv, kadmium eller seksverdig krom i materialer eller komponeneter som benyttes i kjøretøy som markedsføres etter 1. juli 2003. Vedlegg II til direktivet inneholder en liste med materialer og komponenter som er unntatt fra forbudet i artikkel 4(2)(a). Som følge av utvikling på området endres unntakene i vedleggets nr. 2c), 3 og 5 om bruken av bly i henholdsvis aluminiumslegeringer, kobberlegeringer og batterier.

Endringene innebærer at unntaket for bruk av bly i aluminiumslegeringer deles opp i to underpunkter som skal revideres på forskjellige tidspunkter, og at det settes en ny dato for revisjon av unntaket for bruk av bly i kobberlegeringer. Det blir videre forbudt å bruke bly i batterier i høyspenningssystemer i kjøretøyer i klasse M1 og N1 som er typegodkjent fra 1. januar 2019. Direktivet fastsetter samtidig en ny dato for revisjon av unntaket for bruk av bly i batterier i andre anvendelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten (direktiv 2000/53/EF) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 162/2001, og gjennomført i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-19 og vedlegg III til kapittel 2. Gjennomføring av rettsakten vil skje ved endring i vedlegg III til produktforskriften kapittel 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene medfører ingen betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Kommisjonen foretar regelmesiig en gjennomgang av unntakene i forbudet mot disse metallene i de gitte bildelene, og dette er en ventet utvikling. Det er derfor ikke ventet at bransjen vil ha innvendinger mot endringen.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018 ved EØS-komitebeslutning nr. 75/2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.11.2017
Gjennomføringsfrist i EU
06.06.2018
Anvendelsesdato i EU
06.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2018
Anvendes fra i Norge
06.06.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L2096
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro