Kapitalkravsforordningen(CRR): utfyllende bestemmelser om programvareeiendeler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2176 av 12. november 2020 om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 med hensyn til fradrag av programvareeiendeler fra kjernekapitalinstrumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2176 of 12 November 2020 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 as regards the deduction of software assets from Common Equity Tier 1 items

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.10.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer utfyllende regelverk til CRR (kapitalkravsforordningen).

Bestemmelsene for behandlingen av forsvarlig verdivurderte programvareeiendeler, hvis verdi ikke blir materielt påvirket av et foretaks eventuelle oppløsning, insolvens eller avvikling, ble utvidet med europaparlaments og -rådsforordning (EU) 2019/876 for å tilrettelegge for overgangen til en mer digitalisert banksektor. Endringene medførte et krav til Den europeiske banktilsynsmyndigheten om å utvikle standarder for bruken av fradrag for programvareeiendeler fra ren kjernekapital-instrumenter. For å sikre konsistens med andre standarder for fradrag fra ren kjernekapital-instrumenter, inkorporeres disse bestemmelsene i delegert kommusjonsforordning (EU) nr. 241/2014, som samler alle standarder som påvirker ansvarlig kapital.

For at reglene for medregning av programvareeiendeler skal virke slik tiltenkt, er det nødvendig at eiendelene er forsvarlig verdivurdert. Verdivurderingen bør således ta høyde for nødvendige avskrivinger av eiendelene. Forordning (EU) 2020/2176 angir nærmere bestemmelser om hvordan avskrivinger hensyntas i beregningen av programvareiendelers verdi i kapitalberegningsøyemed, herunder forsvarlig avskriving av balanseført verdi utfra programvarens levetid mm.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten trolig ikke ha særskilte administrative konsekvenser for norske tilsynsmyndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådt i kraft i EU. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2020
Anvendelsesdato i EU
23.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2176
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro