Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilegning av risikovekter for spesialiserte låneeksponeringer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/598 av 14. desember 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilegning av risikovekter for spesialiserte låneeksponeringer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/598 of 14 December 2020 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assigning risk weights to specialised lending exposures

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er teknisk utfyllende regelverk til Forordning (EU) 575/2013 (CRR, kapitalkravsforordningen).

Forordningen inneholder nærmere kriterier for bruk av risikovektene i CRR art. 153 (5) (slottingmetoden) for spesialiserte låneeksponeringer. Disse risikovektene skal brukes der foretak ikke klarer å estimere misligholdssannsynligheten (PD), eller PD-estimatet ikke møter kravene til interne modeller i CRR.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Så vidt Finanstilsynet kjenner til, bruker ingen norske IRB-banker den aktuelle slottingmetoden. Bruk av denne metoden vil trolig kreve tillatelse fra Finanstilsynet, og den tekniske standarden kan således være relevant i en eventuell søknadsprosess.

Status
Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2020
Anvendelsesdato i EU
14.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet