Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1230 av 31. mai 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de ytterligere objektive kriteriene for anvendelse av en gunstigere sats for inn- eller utgående pengestrømmer på grensekryssende uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter innenfor et konsern eller en institusjonell beskyttelsesordning

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1230 of 31 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further specifying the additional objective criteria for the application of a preferential liquidity outflow or inflow rate for cross-border undrawn credit or liquidity facilities within a group or an institutional protection scheme

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2019)

Sammendrag av innhold
Reglene gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker mv (CRR 575/2013). Reglene spesifiserer ytterligere de objektive kriteriene i artikkel 29 (2) og 34 (2) i delegert forordning (EU) 2015/61. Tillatelse til å benytte en lavere uttaks-/ inntaksfaktor ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter innen en gruppe eller en institusjonell sikringsordning (IPS), jf. artikkel 29 og 34 i kommisjonsforordning (EU) 2015/61, er begrenset til tilfeller, hvor den nødvendige sikring er innført, og kun med forhåndsgodkjennelse fra kompetente myndigheter. Disse beskyttelsene er fastsatt i artikkel 29 nr. 2 og 34 (2) i delegert forordning (EU) 2015/61 når det gjelder ytterligere objektive kriterier som skal oppfylles i forbindelse med disse transaksjonene. Disse beskyttelsene bør nærmere spesifiseres for å tydelig definere betingelsene for deres overholdelse.

Det bør sikres at tillatelse til å benytte lavere uttaks-/ inntaksfaktor ikke truer likviditeten til likviditetstilbyderen, og at det effektivt reduserer overholdelse av LCR til likviditetsmottakeren.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når for ordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det antas at disse endringsbestemmelsene ikke vil medføre økonomiske eller adminstrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Eneste EØS tilpasningstekst antas å være dato for ikrafttedelse

Vurdering
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.05.2017
Anvendelsesdato i EU
28.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1230
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro