Kapitalkravsforordningen (CRR): rettelse av visse språkversjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/405 av 21. november 2017 om rettelse av visse språkversjoner av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 om krav til kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/405 of 21 November 2017 correcting certain language versions of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den nederlandske sprogudgave af forordning (EU) nr. 575/2013 indeholder en fejl i artikel 429a, stk. 3, tredje afsnit, som er indført ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/62 (2), i form af en forkert henvisning, hvilket indsnævrer omfanget af de betingelser, som institutterne skal opfylde. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(2) Den tjekkiske sprogudgave af forordning (EU) nr. 575/2013 indeholder en fejl i artikel 429b, stk. 4, som er indført ved delegeret forordning (EU) 2015/62, hvormed betingelsen for anvendelse af den enkle metode for finansielle sikkerheder gives den modsatte betydning i forhold til de øvrige sprogudgaver. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3) Den litauiske sprogudgave af forordning (EU) nr. 575/2013 indeholder en fejl i artikel 429b, stk. 4, som er indført ved delegeret forordning (EU) 2015/62, vedrørende beregning af tillæg. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(4) Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor berigtiges.

(5) Denne forordning bør af hensyn til retssikkerheden anvendes fra datoen for ikrafttrædelse af delegeret forordning (EU) 2015/62 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.11.2017
Anvendelsesdato i EU
18.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet