Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/451 av 17. desember 2020 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tilsynsrapportering for foretak, og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 of 17 December 2020 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting of institutions and repealing Implementing Regulation (EU) No 680/2014

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2021)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordningen er teknisk, utfyllende regelverk (ITS, Implementing Technical Standard) til CRR 2 (Forordning 575/2013 som endret av forordning 2019/876).

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv. om tilsynsrapportering. Forordningen innebærer en erstatning av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014), og tilhørende endringsforordninger fra 2014 til 2021. Bakgrunn for ny forordning, er de store endringer i rapporteringskrav som følge av endringer i forordning (EU) nr. 575/20) som gjøres av forordning 2019/876, og behovet for å samle alle rapporteringskrav i en forordning. Endringene implementeres i CRD rapporteringspakke v.3.0 og senere versjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD-rapportering. Ikrafttredelsestidspunkt må tilpasses slik at rettsakten trer i kraft tidligst samtidig som CRR 2 i EØS/EFTA-landene.

Status
Dette er utfyllende tekniske regler til CRR 2, som ikke er innlemmet i EØS-avtalen ennå. De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Anvendelsesdato i EU
28.06.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet