Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om innberetningskrav om markedsrisiko

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/453 av 15. mars 2021 om tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til de spesifikke innberetningskrav for markedsrisiko

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/453 of 15 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the specific reporting requirements for market risk

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.10.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv. om rapportering av markedsrisiko.Bakgrunn for forordningen er nye krav om å rapportere kapitalkrav hensyntatt markedsrisiko, som følge av endringer i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013, som gjøres i forordning (EU) 2019/876 (CRR II).

Endringene implementeres i CRD rapporteringspakke v.3.0.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Ikrafttredelsestidspunkt på tilpasses slik at rettsakten ikke trer i kraft tidligere enn CRR II (forordning 2019/876) som er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD-rapportering.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.03.2021
Anvendelsesdato i EU
05.10.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0453
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro