Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardmetoden til markedsrisiko

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/424 av 17. desember 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til den alternative standardmetoden til markedsrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/424 of 17 December 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the alternative standardised approach for market risk

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.10.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer utfyllende regelverk til kapitalkravsforordningen (CRR).

Forordningen medfører endringer i utfyllende regelverk til kapitalkravsforordningen (CRR) som gjelder den alternative standardmetoden til markedsrisiko som er fastsatt i tredje del, avsnitt IV, kapittel 1. Slik det står i dag, mangler CRR en rekke tekniske spesifikasjoner for å være fullt operasjonell på dette området. Forordningen innfører slike tekniske spesifikasjoner for hvordan en rekke instrumenter skal behandles og kapitalkrav beregnes, innenfor den alternative standardmetoden.

Spesifikasjonene er i tråd med Basels minimumskapitalkrav for markedsrisiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i CRR/CRD IV-forskriften (forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR og CRD IV).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forskriften er vedtatt og trådt i kraft i EU.

Forskriften er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2019
Anvendelsesdato i EU
30.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0424
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro