Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av globalt systemviktige indikatorer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1018 av 22. juni 2021 om endring av de tekniske gjennomføringsstandardene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 med hensyn til offentliggjøring av globalt systemviktige indikatorer, og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1018 of 22 June 2021 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/637 as regards the disclosure of indicators of global systemic importance, and repealing Implementing Regulation (EU) No 1030/2014

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 441 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal globale, systemisk vigtige institutter (G-SII'er) på årsbasis offentliggøre værdierne af de indikatorer, som anvendes til at beregne institutternes tal i overensstemmelse med den metode til identifikation, der er omhandlet i artikel 131 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1030/2014, der blev vedtaget på grundlag af artikel 441, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, fastsætter ensartede formater og datoer for offentliggørelse af de værdier, der anvendes til at identificere G-SII'er. Artikel 441, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876.

(2) I artikel 131 i direktiv 2013/36/EU fastsættes kriterierne for identifikationen af G-SII'er. I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1222/2014 præciseres metoden til denne identifikation, og underkategorierne af G-SII'er defineres. Delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 blev ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/539 for at tage hensyn til de reviderede internationale standarder for identifikation af G-SII'er som vedtaget af Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS) i juli 2018. Disse reviderede internationale standarder, herunder navnlig kravet om at anvende et ensartet format til oplysningerne om værdierne af de indikatorer, som anvendes til at beregne tallene for G-SII'er, jf. artikel 441 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør afspejles i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/637.

(3) Gennemførelsesforordning (EU) 2021/637 bør derfor ændres.

(4) Ved forordning (EU) 2019/876 indførtes også artikel 434a i forordning (EU) nr. 575/2013, som giver Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge ensartede offentliggørelsesformater for de oplysninger, der kræves for at vurdere institutternes risikoprofiler og deres overholdelse af kravene i første til syvende del af forordning (EU) nr. 575/2013. gennemførelsesforordning (EU) 2021/637 blev vedtaget på grundlag af nævnte artikel 434a, og dermed indføres der nye krav i stedet for dem, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1030/2014. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1030/2014 bør derfor ophæves.

(5) For at sikre en gnidningsfri overgang fra gennemførelsesforordning (EU) nr. 1030/2014 til gennemførelsesforordning (EU) 2021/637 bør anvendelsesdatoen for nærværende forordning være den samme som anvendelsesdatoen for gennemførelsesforordning (EU) 2021/637, dvs. den 28. juni 2021. Af samme grund bør datoen for nærværende forordnings ikrafttræden være den samme som dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, dvs. før anvendelsesdatoen, som er den 28. juni 2021.

(6) BCBS offentliggjorde det konsoliderede Basel II-regelsæt i december 2019, herunder de opdaterede søjle 3-oplysningskrav, som for størstedelens vedkommende blev indført i forordning (EU) nr. 575/2013 ved forordning (EU) 2019/876. Med henblik på at gennemføre disse ændringer blev der ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/637 fastlagt en sammenhængende og komplet søjle 3-offentliggørelsesramme. Når G-SII'er offentliggør oplysninger om værdierne af de indikatorer, som anvendes til at beregne deres tal, bør de derfor anvende en søjle 3-rapport, der er i overensstemmelse med denne forordning.

(7) Denne forordning er baseret på de udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(8) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om rådgivning fra den interessentgruppe, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.06.2021
Anvendelsesdato i EU
28.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet