Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/98 av 16. oktober 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av alminnelige vilkår for tilsynskollegienes virkemåte

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/98 of 16 October 2015 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for specifying the general conditions for the functioning of colleges of supervisors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Sammendrag av innhold
EU's regulatoriske teknisk standard for drift av tilsynskollegier for kredittinstitusjoner i konsernforhold over landegrensene inneholder krav til etablering av tilsynskollegier samt krav til planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon og i en krisesituasjon.

EBA har også overfor Kommisjonen foreslått en teknisk standard for hvordan den regulatoriske tekniske standarden skal implementeres av tilsynsmyndighetene. Når Kommisjonen legger fram forslag, vil det skrives eget EØS-notat til denne.

Etablering av tilsynskollegier
Tilsynsmyndigheten i hjemlandet er ansvarlig for det konsoliderte tilsynet av institusjonen og skal invitere følgende myndigheter til å bli medlem av tilsynskollegiet (1) kompetente myndigheter i EU som er ansvarlige for tilsynet med døtre av et morselskap i EU eller døtre av et finansielt holdingselskap eller blandet holdingselskap i EU (2) kompetente myndigheter i EU for tilsyn av systemviktige filialer samt (3) EBA. Videre kan myndigheten som er ansvarlig for det konsoliderte tilsynet vurdere å invitere til kollegiet (1) kompetente myndigheter i EU som er ansvarlig for tilsyn av filialer som ikke er systemviktige og (2) kompetente myndigheter i tredje land som er ansvarlige for tilsynet med døtre eller filialer i disse land. Den tekniske standarden åpner også for at tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for det konsoliderte tilsynet kan invitere nærmere angitte institusjoner og myndigheter som observatør i kollegiet.

Den tekniske standarden krever en skriftlig avtale mellom tilsynsmyndighetene om tilsynssamarbeidet i kollegiet med krav til innholdet i en slik avtale. Standarden har også krav til de viktigste aktiviteter i kollegiet, mulig delegasjon av tilsynsoppgaver samt utveksling av informasjon mellom kollegiet og konsernet det føres tilsyn med.

Planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon
Den tekniske standarden beskriver utveksling av informasjon mellom hjemlandsmyndigheten som er ansvarlig for det konsoliderte tilsynet og medlemmene i kollegiet. Standarden beskriver også informasjonsutveksling i kollegiet som et ledd i: (1) å oppnå felles beslutninger (2) behandle søknader om nye eller endringer i interne modeller (3) informere raskt om potensielle risikoer når de oppstår (4) utveksle tilsynsmessige påpekninger ved brudd på regelverk og eventuelle sanksjoner og (5) vurdere konsernets gjenopprettingsplan. Dessuten skal kollegiet etablere og oppdatere tilsynsprogrammet for konsernet som er underlagt tilsyn.

Planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en krisesituasjon
Den tekniske standarden krever at kollegiet skal etablere et rammeverk med sikte på at en krisesituasjon kan oppstå i konsernet som er underlagt tilsyn og standarden omtaler krav til utveksling av informasjon i en krisesituasjon. Standarden omhandler hvordan tilsynsmyndighetene i kollegiet skal koordinere sine vurderinger og hvordan kollegiet skal respondere overfor konsernet som er underlagt tilsyn i en krisesituasjon. Standarden omhandler også hvordan kollegiet i en krisesituasjon skal følge opp kollegiets koordinerte respons overfor konsernet som er underlagt tilsyn og hvordan kollegiet skal koordinere kommunikasjonen overfor eksterne.

Annet
Den tekniske standard inneholder også krav til etablering av tilsynskollegier samt krav til planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon og i en krisesituasjon i tilsynskollegier der aktiviteten i vertslandene kun drives i filialer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når CRDIV er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil denne tekniske standarden gjennomføres i norsk rett (henvisningsforskrift).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kravene til tilsynkollegier medfører et ressursbehov i det operative tilsynsarbeidet, men er en videreføring av en flerårig praksis basert på retningslinjer fra EBA - EUs finanstilsynsmyndighet, hvis formål et et godt tilsyn med konsern som opererer på tvers av landegrenser.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Vedtatt og i kraft i EU, og til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.10.2015
Anvendelsesdato i EU
17.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0098
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro