Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2014 av 4. juni 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder om identifisering av den geografiske plasseringen av de aktuelle kreditteksponeringer for beregning av størrelse på institusjonsspesifikk motsyklisk buffersats

Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter hvordan relevante kredittengasjementers geografiske tilhørighet skal bestemmes i forbindelse med beregning av institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2014
Anvendelsesdato i EU
19.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1152
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro