Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2014 av 4. juni 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal meldes ved utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester

Commission Delegated Regulation (EU) No 1151/2014 of 4 June 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the information to be notified when exercising the right of establishment and the freedom to provide services

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen utfyller artikkel 35 (5), 36 (5) og 39 (4) i kapitaldekningsdirektivet for banker mv (2013/36/EU) om notifikasjoner ved grenseoverskridende virksomhet og filialetablering mellom medlemsstatene. Den gir nærmere regler om informasjonen som skal gis om notifikasjonsprosessen. Formålet er å få klarhet i, og effektivisere, prosessen mellom medlemstatene. Sentralt her er at medlemsstatenes frister for å sende og godta notifikasjoner skal klargjøres, spesielt med tanke på at institusjonenes adgang til å starte opp virksomhet i vertslandet avhenger av dette. Det presiseres at denne forordningen må sees i sammenheng med forordning 926/2014 som viser til standardskjemaer og maler som skal brukes ved notifikasjon om grensekryssende meldinger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen ble publisert i Official Journal 30. oktober 2014, og trår i kraft i EU 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2014
Anvendelsesdato i EU
19.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1151
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro