Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsfrordning (EU) 2016/99 av 16. oktober 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av alminnelige vilkår for tilsynskollegienes virkemåte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/99 of 16 October 2015 laying down implementing technical standards with regard to determining the operational functioning of the colleges of supervisors according to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Sammendrag av innhold
Denne tekniske standarden har bestemmelser om hvordan kommisjonsforordning 2016/98 om tilsynssamarbeid i tilsynskollegier skal gjennomføres. Forordning 2016/98 om drift av tilsynskollegier for kredittinstitusjoner i konsernforhold over landegrenser har bestemmelser om etablering av tilsynskollegier samt krav til planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon og i en krisesituasjon.

Etablering av tilsynskollegier
Tilsynsmyndigheten i hjemlandet skal blant annet

• utarbeide en oversikt over finanskonsernets datterselskaper og filialer, og minst årlig oppdatere oversiktene i skjemaer gitt i den tekniske standarden.

• invitere tilsynsmyndigheter, som gitt i 2016/98, til å delta i kollegiet som medlem eller observatør. Medlemmer i kollegiet kan uttale seg om hvem som skal være observatør.

• foreta en vurdering av hvordan vedkommende myndighet i tredjeland etterlever kravene til konfidensialitet. Medlemmer i kollegiet kan uttale seg om vurderingen.

• ajourføre komplett liste med kontaktdetaljer som angitt i skjema i standarden, for henholdsvis normal drift av kollegiet og for en krisesituasjon. Begge listene skal være vedlegg til en skriftlig avtale for samarbeid og koordinering i kollegiet.

• utarbeide et forslag til skriftlig avtale for samarbeid og koordinering i kollegiet. Hjemlandsmyndigheten skal ta hensyn til eventuelle reservasjoner medlemmene i kollegiet måtte ha og begrunne hvorfor innsigelsene eventuelt ikke tas hensyn til. Hjemlandsmyndigheten skal ved etablering og endring av avtalen benytte malen for avtale for samarbeid og koordinering i et kollegie, som fremgår i den tekniske standarden.

Et kollegie skal avholde minst et fysisk møte årlig og det beskrives nærmere krav til møter i kollegiet.

Planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon
Når det gjelder planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon beskriver den tekniske standarden følgende forhold (1) Informasjonsutveksling mellom hjemlandsmyndigheten og medlemmer samt observatører i kollegiet (2) Oppfølging av tillatelser til å bruke interne modeller (3) Notifikasjon av ikke materielle endringer av interne modeller (3) Informasjonsutveksling om "early warning" signaler, potensielle risikoer og usikkerheter og (4) Etablering og ajourføring av kollegiets tilsynsprogram.

Planlegging og koordinering av tilsynsaktiviter i en krisesituasjon
Når det gjelder planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en krisesituasjon beskriver den tekniske standarden følgende forhold (1) Etablering og oppdatering av rammeverket for behandling av en krisesituasjon (2) Informasjonsutveksling i en krisesituasjon (3) Koordinering av tilsynsmessige vurderinger i en krisesituasjon (4) Koordinering av tilsynsmessige tilbakemeldinger i en krisesituasjon og (5) Oppfølging og oppdatering av de koordinerte tilsynsmessige tilbakemeldinger i en krisesituasjon.

Annet
Den tekniske standarden inneholder også krav til etablering av tilsynskollegier samt krav til planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon og i en krisesituasjon i tilsynskollegier der aktiviteten i vertslandene kun drives i filialer iht. Artikkel 51 (3) i Direktiv 2013/36/EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når kapitalkravsdirektivet CRDIV, som blant annet gjelder for banker, er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norske rett, legges det opp til at denne tekniske standarden gjennomføres i norsk rett v/henvisningsforskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kravene til tilsynskollegier medfører en ikke ubetydelig ressursbruk i det operative tilsynssamarbeidet, men er en videreføring av en flerårig praksis basert på retningslinjer fra EBA.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.10.2015
Anvendelsesdato i EU
17.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0099
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro