Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/539 av 11. februar 2021 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige institusjoner og definere underkategorier av globalt systemviktige institusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/539 of 11 February 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utfyllende, tekniske regler til CRD IV (kapitalkravsdirektivet) om metoden for vurdering av systemviktige banker.

Baselkomiteen for banktilsyn (BCBS) publiserte i juli 2018 en revidert metodologi for vurderingen av globalt systemviktige banker. Med dette innførte komiteen en ny indikator for å måle systemviktighet. Indikatoren inngår i en samlekategori som skal fange opp handelsvolum og i hvilken grad den individuelle bankens, eller bankgruppens, tjenester og infrastruktur kan erstattes av andre. Innføringen av en ny indikator vil ikke påvirke samlekategoriens relative vekting, da en annen indikator, handelsvolum, vektes tilsvarende ned. I vurderingen av hvorvidt en bank eller en bankgruppe er systemviktig, vektes overnente samlekategori med 20 prosent. For å tilrettelegge for bruken av den nye indikatoren, må foretakenes rapportering tilpasses fra dagens rapportering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Per 2020 er ingen norske banker eller bankgrupper, globalt systemviktige. Således vil rettsakten trolig ikke ha særskilte administrative konsekvenser for norske tilsynsmyndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt i Europaparlamentet og Rådet, og publisert i EU-tidende. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.02.2021
Anvendelsesdato i EU
30.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2019/878) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.05.2022
Anvendes fra i Norge
31.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0539
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro