Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1336/2013 av 13. desember 2013 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF med hensyn til anvendelse av terskelverdier i regelverket om offentlige anskaffelser

Commission Regulation (EU) No 1336/2013 of 13 December 2013 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the awards of contract

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.06.2014

En norsk forskrift som gjennomfører EUs nye terskelverdier for offentlige anskaffelser ble kunngjort 13. juni 2014 med ikrafttredelse to dager senere. I henhold til EØS-avtalen skal terkselverdiene justeres hvert annet år for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser. EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 å innlemme de nye EU-reglene i EØS-avtalen.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.05.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i anskaffelsesdirektivene 2004/17/EF (forsyningssektorene), 2004/18/EF (klassisk sektor) og 2009/81/EF (forsvars- og sikkerhetsanskaffelser).

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Ifølge prosedyren angitt i direktivene 2004/17/EF og 2004/18/EF, fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2014 og 2015 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) Nr. 1336/2013 av 13. desember 2013. Forordningen trer i kraft 1. januar 2014 for EU medlemslandene. Den ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning i EØS-komiteen 16. mai 2014. EØS-komiteen har besluttet å fastsette forpliktelsen i NOK basert på verdiene i forordningen.

Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 2-2 (4), forsyningsforskriftens § 2-3 (2), forskrift om forsvars og sikkerhetsanskaffelser § 2-2 (3) og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår § 4 i offentlige kontrakter er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) delegert myndighet til administrativt å implementere de nye terskelverdier i norsk rett. Departementet har endret terskelverdiene i det nasjonale anskaffelsesregelverket i henhold til forordningen, se forskrift av 10. juni 2014 nr 719.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 371-372
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.06.2014
Anvendes fra i Norge
15.06.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1336
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro