Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2365 av 18. desember 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU vedrørende terskelverdiene for anvendelse av fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2365 of 18 December 2017 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.4.2018. Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 6.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.1.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i terskelverdiene for offentlige anskaffelser i nytt klassisk direktiv, direktiv 2014/24/EU. Disse endringene foretas av Kommisjonen annet hvert år i tråd med valutakursene.

Kommisjonen fastsetter en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2018-2019 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2017/2365 av 18. desember 2017. Forordningen trådte i kraft 1. januar 2018 for EU-medlemslandene.

Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS-tillegget til EU-tidende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det klassiske anskaffelsesdirektivet (2014/24/EU) er gjennomført i Norge i anskaffelsesforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017. Det er NFD som har delegert myndighet til å fastsette og implementere de nye terskelverdiene i norsk rett.

Nye terskelverdier vil tre i kraft i Norge etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track"-prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten innebærer imidlertid at færre anskaffelser må kunngjøres i EØS-området.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.04.2018
Anvendes fra i Norge
06.04.2018
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2365
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro