Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/2367 av 18. desember 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF vedrørende terskelverdiene for anvendelse av fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter

Commission Regulation (EU) 2017/2367 of 18 December 2017 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.1.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i Forsvarsanskaffelsesdirektivet 2009/81/EF. Disse endringene foretas av Kommisjonen annet hvert år i tråd med valutakursene.

Kommisjonen fastsetter en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2018-2019 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2017/2367 av 18. desember 2017. Forordningen trådte i kraft 1. januar 2018 for EU-medlemslandene.

Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS-tillegget til EU-tidende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forsvarsanskaffelsesdirektivet (2009/81/EF) er gjennomført i Norge i Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser som trådte i kraft 1. januar 2014. Det er NFD som har delegert myndighet til å fastsette og implementere de nye terskelverdiene i norsk rett, jf. § 2-2 tredje ledd.

Nye terskelverdier vil tre i kraft i Norge umiddelbart etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track"-prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten innebærer imidlertid at færre anskaffelser må kunngjøres i EØS-området.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.04.2018
Anvendes fra i Norge
06.04.2018
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2367
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro