Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for anskaffelsesdirektivet

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2342 av 15. desember 2015 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF vedrørende terskelverdiene for anvendelse av fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter

Commission Regulation (EU) 2015/2342 of 15 December 2015 amending Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.1.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i direktiv 2004/18/EF (anskaffelsesdirektivet).

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Ifølge prosedyren angitt i direktiv 2004/18/EF, fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2016 og 2017 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2015/2342 av 15. desember 2015. Forordningen trådte i kraft 1. januar 2016 for EU medlemslandene.

Terskelverdiene i anskaffelsesdirektivet endres som følger:
• Terskelverdiene i artikkel 7 litra a og artikkel 67 (1) litra a endres fra 134 000 EUR til 135 000 EUR
• Terskelverdiene i artikkel 7 litra b, artikkel 8 (1) litra b og artikkel 67 (1) litra b og c endres fra 207 000 EUR til 209 000 EUR
• Terskelverdiene i artikkel 7 litra c, artikkel 8 (1) litra a, artikkel 56 og artikkel 63 (1) endres fra 5 186 000 EUR til 5 225 000 EUR

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har omregnet disse terskelverdiene til norske kroner. Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS tillegget til EU-tidende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter anskaffelsesforskriften § 2-2 (4) er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) delegert myndighet til administrativt å implementere de nye terskelverdiene i norsk rett. Nye norske terskelverdier vil tre i kraft i Norge umiddelbart etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Departementet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Saken har ikke vært behandlet i spesialutvalget.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 374-375
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2016
Anvendes fra i Norge
09.02.2016

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2342
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro