Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for nytt anskaffelsesdirektiv

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2170 av 24. november 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU vedrørende terskelverdierne for anvendelse av fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2170 of 24 November 2015 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts

Siste nytt

Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i nytt anskaffelsesdirektiv, direktiv 2014/24/EU.

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Ifølge prosedyren angitt i direktiv 2014/24/EU, fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2016 og 2017 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2015/2170 av 24. november 2015. Forordningen trådte i kraft 1. januar 2016 for EU medlemslandene.

Terskelverdiene i anskaffelsesdirektivet endres som følger:

• Terskelverdiene i artikkel 4 litra a og artikkel 13 (1) litra a endres fra 5 186 000 EUR til 5 225 000 EUR
• Terskelverdiene i artikkel 4 litra b endres fra 134 000 EUR til 135 000 EUR
• Terskelverdiene i artikkel 4 litra c og artikkel 13 (1) litra b endres fra 207 000 EUR til 209 000 EUR

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vil omregne disse terskelverdiene til norske kroner. Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS tillegget til EU-tidende.

Nytt anskaffelsesdirektiv med ovennevnte terskelverdier vil bli gjennomført i Norge i sommeren 2016. Nye terskelverdier svarer for øvrig til nye terskelverdier i det gjeldende anskaffelsesdirektiv, direktiv 2004/18/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.11.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 726-727
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/24/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2170
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro