Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/572 av 24. april 2020 om rapporteringsstrukturen som skal følges for undersøkelsesrapporter om jernbaneulykker og -hendelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/572 of 24 April 2020 on the reporting structure to be followed for railway accident and incident investigation reports

Siste nytt

EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/572 har hjemmel i direktiv (EU) 2016/798 (sikkerhetsdirektivet), og særlig art. 24 nr. 2. Direktiv (EU) 2016/798 erstatter direktiv 2004/49/EF, men er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det eksisterende jernbanesikkerhetsdirektivet er gjennomført i Norge blant annet gjennom jernbaneundersøkelsesloven av 3. juni 2005 og jernbaneundersøkelsesforskriften av 31. mars 2006 nr. 378. Det nye sikkerhetsdirektivet utgjør en ramme som sikrer at resultatene av undersøkelser av ulykker og hendelser offentliggjøres av de nasjonale undersøkelsesorganene som er ansvarlige for å rapportere om undersøkelser av ulykker og hendelser i hele Unionen. Selve rapporteringsplikten følger av det eksisterende sikkerhetsdirektivet. Forordningen gir utfyllende og detaljerte regler for felles struktur for undersøkelsesrapportene.

Forordningen inneholder generelle bestemmelser om omfang og virkeområde, definisjoner, rapporteringsstruktur, herunder at visse deler av rapporten også skal utarbeides på et annet offisielt EU-språk, og overgangsbestemmelser.

Bilag 1 inneholder detaljerte bestemmelser om struktur og innhold i undersøkelsesrapportene, og det fremkommer at rapportene skal inneholde følgende:

1. Resymé

2. Beskrivelse av undersøkelsens målsetting og kontekst

3. Beskrivelse av hendelsen

4. Analyse av hendelsen

5. Konklusjoner

6. Sikkerhetsanbefalinger

Merknader

Rettslige konsekvenser
Undersøkelsesrapportene er i dag hjemlet i jernbaneundersøkelsesloven §§ 19-21, og jernbaneundersøkelsesforskriften kapittel IV om rapporter, jf. vedlegg I. De nye reglene erstatter gjeldende regler om krav til undersøkelsesrapporter i någjeldende jernbaneundersøkelsesforskrift, og vil kreve endringer i forskriften.

Direktiv (EU) 2016/798 inngår i EUs fjerde jernbanepakke, og denne er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen. Innlemmelse av forordningen må dermed vente til EUs fjerde jernbanepakke er innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen ble sendt til Statens havarikommisjon for transport (SHT) med oppfordring til å komme med innspill til blant annet økonomiske og administrative konsekvenser. Ettersom forordningen allerede var vedtatt på dette tidspunktet var det ikke aktuelt å be om innspill til innhold og form på forordningen. Det stilles nå krav om at deler av rapportene skal oversettes til annet offisielt språk. Det vil påløpe kostnader ved oversettelser da SHT benytter eksternt byrå for oppgaven. Kostnaden er beregnet ut fra et gjennomsnitt på 10 -12 undersøkelsesrapporter pr. år. Dette gir en kostnad på kr. 40 000,- per år inkludert mva.

Endringene er likevel ikke så store at de vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning.

Sakkyndige instansers merknader
SHT har gitt tilbakemelding på at det stilles krav om at deler av rapportene skal oversettes til annet offisielt språk. Det vil påløpe kostnader ved oversettelser da SHT benytter eksternt byrå for oppgaven. Kostnaden er beregnet ut fra et gjennomsnitt på 10 -12 undersøkelsesrapporter pr. år. Dette gir en kostnad på kr. 40 000,- per år inkludert mva.

Forordningen har for øvrig ikke vært på høring.

Vurdering
Forordningen innebærer ikke vesentlige endringer eller kostnader. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Basert på innholdet er rettsakten EØS-relevant og akseptabel, men innlemmelse av forordningen må vente til EUs fjerde jernbanepakke er innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 24. april 2020.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 14. august 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.04.2020
Anvendelsesdato i EU
17.05.2020
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2021
Anvendes fra i Norge
24.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0572
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro