Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmetode for foretak med ansvar for trafikk, infrastruktur og vedlikehold

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1078/2012 av 16. november 2012 om en felles sikkerhetsmetode for overvåking utført av jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere etter innvilgelse av sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning og enheter med ansvar for vedlikehold

Commission Regulation (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers after receiving a safety certificate or safety authorisation and by entities in charge of maintenance

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.8.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen skal muliggjøre en effektiv ledelse av jernbanesikkerheten i forbindelse med drift og vedlikehold, og så vidt det er mulig bidra til å forbedre sikkerheten. Den skal gjøre det enklere å på et tidlig stadium identifisere manglende etterlevelse som kan resultere i ulykker. Jernbanevirksomhetene skal overvåke om det etablerte sikkerhetssystemet gir de resultater som forventes og forordningen skal også bidra til å lette adgangen til markedet ved at overvåkningsprosessen blir harmonisert.

Bakgrunn
Forordningen bygger på sikkerhetsdirektivet (Directive 2004/49/EC), og det er fastslått i direktivets artikkel 6 at det skal utarbeides utfyllende krav i form av felles sikkerhetsmetoder (Common Safety Methods (CSM)). Denne forordningen er CSM on monitoring og skal etablere felles rutiner for overvåking av sikkerhetssystemet til jernbanevirksomheter. ”CSM on monitoring” er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av ERA på oppdrag fra kommisjonen. Arbeidet ble startet opp siste halvår 2010, og jobbet parallelt med ”CSM on monitoring” og ”CSM on supervision” (Regulation No. 1077/2012). Forslag til lovtekst ble sendt kommisjonen i desember 2011, og forordningen ble vedtatt formelt 16. november 2012. Implementeringsfrist i EU er satt til 7. juni 2013. Norge har deltatt i utarbeidelse av forslaget til forordning. Kort beskrivelse av innholdet"CSM on monitoring" gir utfyllende bestemmelser for hvordan foretak skal overvåke overensstemmelse med krav gitt både fra myndighetene og sikkerhetskrav virksomheten selv hat satt. Forordningen utdyper hvordan begrepsbruk i sikkerhetsdirektivet innen blant annet sikkerhetsstyring og utvikling av systemer for sikkerhetsstyring skal forstås. Forordningen inneholder en blanding av funksjonskrav, dvs. krav som beskriver hensikten med overvåkning av sikkerhetsstyringen, og enkelte detaljert krav for hvordan denne overvåkningen bør foregå.

Merknader
Forordningen vil ha liten betydning for norsk regelverk og praksis. De aller fleste kravene er allerede stilt i sikkerhetsstyringsforskriften. Kravene til egen overvåkning av sikkerhetsstyringen har vært sentralt tema ved gjennomføring av inspeksjoner, revisjoner og andre tilsynsformer. Statens jernbanetilsyn har forventinger til at virksomhetene har etablert velfungerende systemer for overvåkning av egen sikkerhetsstyring. Forordningen vil ikke medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser ettersom kravene fins i eksisterende norsk regelverk. Den vil først og fremst berøre jernbaneforetakene, men etterlevelse må følges opp av tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
To høringsinstanser hadde merknader. Den ene mener at forordningens artikkel 4 er uklar og den andre mener at bestemmelsene om handlingsplan i forordningens vedlegg pkt. 4, 5 og 6 er uklare.

Vurdering
Forordningen vurderes å ikke ha konsekvenser for Norge, og er EØS-relevant og akseptabel. Forordningen er ikke av prinsipiell betydning.
Andre opplysninger
Statens jernbanetilsyn har gjennomført forordningen som forskrift 2. juli 2013.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 16. november 2012 og publisert i EU-tidende 17. november 2012 og trådte i kraft samme dag. Forordningen anvendes i EU fra 7. juni 2013.

Forordningen er gjennomført i norsk rett igjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn den 2. juli 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.11.2012
Anvendelsesdato i EU
07.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 436-441
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2013
Anvendes fra i Norge
02.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1078
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro