Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmål

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/409/EU av 19. juli 2010 om felles mål for sikkerhet som angitt i artikkel 7 i direktiv 2004/49/EF

Commission Decision 2010/409/EU of 19 July 2010 on Common Safety Targets as referred to in Article 7 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.4.2011)

Sammendrag av innhold
I henhold til direktiv 2004/49/EF (jernbanesikkerhetsdirektivet) artikkel 7 skal det gradvis innføres felles sikkerhetsmål i Europa. Felles sikkerhetsmål er definert som sikkerhetsmål som i det minste må oppnås: a) av de forskjellige delene av jernbanesystemet (f.eks. jernbanesystemet for konvensjonelle tog, jernbanesystemet for høyhastighetstog, lange jernbanetunneler eller linjer som brukes bare til godstransport) og, b) av systemet som helhet, uttrykt som risikoakseptkriterier, jf. jernbanesikkerhetsdirektivet artikkel 3 bokstav e. Formålet med å innføre felles sikkerhetsmål er å sikre at et høyt sikkerhetsnivå opprettholdes og at nivået forbedres når dette er nødvendig og praktisk mulig. Kommisjonsvedtak 2010/409/EU fastsetter de nasjonale referanseverdiene for hver enkelte medlemsstat, jf. vedleggets punkt 1. Det første sett av de felles sikkerhetsmål er utledet fra disse nasjonale referanseverdiene, jf. vedleggets punkt 2. Det er utarbeidet felles sikkerhetsmål for følgende seks jernbanerisikokategorier: risiko for passasjerer, risiko for personale, risiko for brukere av planoverganger, risiko for tredjeperson, risiko for uvedkommende personer som befinner seg ulovlig på jernbaneanlegg og risiko for samfunnet som helhet. Av kommisjonsvedtaket fremgår det at det første sett av felles sikkerhetsmål skal betraktes som første skritt i en prosess mot å innføre en harmonisert og åpent rammeverk for en effektiv overvåkning og beskyttelse av sikkerhetsnivået for jernbanesystemet i EU. Det første settet av felles sikkerhetsmål er utarbeidet på grunnlag av en gjennomgang av de eksisterende mål og sikkerhetsnivåer i medlemsstatene i henhold til metoden fastsatt i kommisjonsvedtak 2009/460/EF vedleggets punkt 2, som er implementert i norsk rett.

Merknader
Kommisjonsvedtak 2009/460/EF om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 29. januar 2010 nr. 72 om gjennomføring av vedtak 2009/460/EF om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål (forskrift om felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål). Det europeiske jernbanebyrået, ERA, har fastsatt de norske nasjonale referanseverdier etter metoden som er beskrevet i kommisjonsvedtak 2009/460/EF for de seks ovennevnte jernbanerisikokategoriene.De nasjonale referanseverdiene for Norge er: NRV 1: Risiko for passasjerer 1.1: 4,91x10-9 1.2: 0,0573x10-9 NRV 2: Risiko for personale 0,478x10-9 NRV 3: Risiko for brukere av planoverganger 21 x10-9 NRV 4: Risiko for tredjeperson 3,24 x10-9 NRV 5: Risiko for uvedkommende personer som befinner seg ulovlig på jernbaneanlegg22,6 x10-9 NRV 6: Risiko for samfunnet som helhet 55,2 x10-9.

Norge vil ikke ha problemer med å nå det første settet av felles sikkerhetsmål med dagens nasjonale referanseverdier. På bakgrunn av dette antar tilsynet at innføringen av vedtak 2010/409/EU om felles sikkerhetsmål ikke vil ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Dette vedtaket retter seg mot medlemsstaten og den vil ikke påvirke jernbanevirksomhetene som allerede har en plikt til å innrapportere de nødvendige opplysningene. Tilsynet har derfor funnet det unødvendig å sende kommisjonsvedtaket ut på høring.

Vurdering
Vedtaket om felles sikkerhetsmål antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Vedtaket vil bli implementert i norsk rett gjennom forskrift.

Det er behov for tilpasningstekst, slik at de nasjonale referanseverdiene (NRV) for Norge blir tatt inn i vedlegget til vedtaket.

Status
Kommisjonsvedtak 2010/409/EU er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det følger allerede av kommisjonsvedtak 2009/460/EF om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål, og som er implementert i norsk rett, at det skal utarbeides nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål. Det er behov for tilpasningstekst slik at de norske nasjonale referanseverdiene blir tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.07.2010
Anvendelsesdato i EU
10.07.2010
Opphører å gjelde
17.05.2012
Hjemmel eller endrer
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 154-162
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.04.2011
Anvendes fra i Norge
05.04.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0409
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro